“มจร” ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่  “กษัตริย์จิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก”

วันที่ 20  มิถุนายน 2567 วานนี้ ที่พระที่นั่งดุงการ์ ดซอง นครปาโร ราชอาณาจักรภูฏาน สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก (The King Jigme khesar Namgyel Wangchuck) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พระพรหมวัชรธีราจารย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าเฝ้าฯ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก (The King Jigme khesar Namgyel Wangchuck) ทรงเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรภูฏาน รัชกาลที่ 5 แห่งราชวงวังชุก ซึ่งพระองค์ทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภก ทรงมีคุณูปการต่อพระพุทธศาสนาและทรงมีพระจริยวัตรที่งดงาม ทรงได้รับการยกย่องอันเป็นที่รักยิ่งของประชาชนชาวภูฏานและชาวไทย สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาทางพระพุทธศาสนาจึงได้มีมติ ถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนาแด่พระองค์ท่าน ซึ่งถือเป็นเกียรติประวัติต่อมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสืบต่อไป

อนึ่ง ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรภูฏาน ได้ประกาศให้พระพุทธศาสนานิกายวัชรญาณเป็นศาสนาประจำชาติ  โดยถือเป็นมรดกของชาติ เป็นอัตลักษณ์ของประชาชนชาวภูฏานดังที่ชาวโลกกล่าวขานว่า ราชอาณาจักรภูฏาน เป็นดินแดนแห่งพระพุทธศาสนาอีกประเทศหนึ่งในโลก

Leave a Reply