‘รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร’เปิดประชุมวิชาการ’เสริมส่งวิปัสสนาสู่สากล’


วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา พระราชวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) ประธาน คปพ. วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เป็นประธานมอบเกียรติบัตร กล่าวเปิดการประชุมวิชาการ และบรรยายพิเศษเรื่อง “เสริมส่งวิปัสสนาสู่สากล – The Light of Vipassana toward the Universal Mind ” ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ มจร วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ณ มณฑลพิธีลานหน้าอาคารพระปริยัติธรรมพระธรรมโมลี มจร วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส ต.หอมเกร็ด อ.สามพราน จ. นครปฐม

ในการนี้นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดป้ายนิทรรศการและร่วมงานในภาคเช้า และในการนี้ได้รับความเมตตาจากเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม (กก.มส.) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม วรวิหาร ร่วมถ่ายภาพหมู่กับผู้สำเร็จการศึกษา และเป็นองค์ประธานมอบทุนเล่าเรียนหลวง

นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอผลงานทางวิชาการ และกิจกรรมอื่นๆ ทั้งนี้มีพระเทพสุวรรณเมธี, ดร. รจค.กทม. เจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พระมหากมล กมโล, ดร. รก.ผอ.วส.วข.บาฬีศึกษาพุทธโฆส รศ.ดร.เวทย์ บรรณกรกุล ผศ.ดร.วิโรจน์ คุ้มครอง เป็นต้น พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ร่วมเป็นกำลังสำคัญในการจัดประชุมวิชาการครั้งนี้

Leave a Reply