มส.เห็นชอบมอบค่าตอบแทน “พระบัณฑิตอาสาชายแดนใต้ -พื้นที่ชายแดน”

            วันนี้ (30 ม.ค.63)  ณ  อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ พุทธมณฑล จ.นครปฐม นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ในฐานะรองโฆษกพศ. แถลงผลการประชุมมหาเถรสมาคม ว่า

           ที่ประชุมมส.เห็นชอบให้ดำเนินการปรับแก้ระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พ.ศ.2550 เนื่องจากระเบียบเดิมได้มีการประกาศใช้มานานแล้ว ประกอบกับพบว่ายังไม่ครอบคลุมภารกิจด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งหมด อีกทั้งเพื่อให้สามารถจัดค่าตอบแทนให้กับพระบัณฑิตอาสา พระบัณฑิตเผยแผ่ และพระที่ทำงานด้านการเผยแผ่ในพื้นที่ชายแดนได้ จึงมีการปรับแก้ระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พ.ศ.2550 ในส่วนของบุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนา จากเดิมที่ระบุไว้ว่า บุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนา หมายถึง พระสังฆาธิการทุกระดับชั้น เลขานุการเจ้าคณะจังหวัด เลขาเจ้าคณะอำเภอ พระธรรมทูต พระนักเทศน์ พระวิปัสสนาจารย์ พระจริยานิเทศก์ พระปริยัตินิเทศก์ ครูสอนพระปรยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี ครูสอนปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และครูพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษา โดยให้ปรับแก้เพิ่มเติม พระบัณฑิตเผยแผ่ พระบัณฑิตอาสา และพระที่ทำงานเผยแผ่ ที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามที่คณะกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติเห็นชอบ

           นายสิปป์บวร กล่าวต่ออีกว่า ตั้งแต่มีการดำเนินงานของพระบัณฑิตอาสา มหาวิทยาลัยวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร)และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร) พบว่ามีการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจ ทางคณะกรรมการการเผยแผ่ฯจึงเห็นว่า เพื่อเป็นการให้กำลังใจพระที่ทำหน้าที่ดังกล่าว รวมไปถึงพระสงฆ์อื่น ๆ ที่ทำงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพื้นที่ชายแดน จึงเห็นควรที่จะมีค่าตอบแทนให้กับพระสงฆ์กลุ่มนี้ด้วย

**********************

Leave a Reply