“โลกยุคใหม่ เป็นของคนรุ่นใหม่ : โลกยุคใหม่สร้างได้โดยคนรุ่นใหม่”

1,982 Views

สาส์นจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตโต) ถึงเด็กไทย
เนื่องในโอกาสวันเด็ก ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

Leave a Reply