ในหลวงโปรดเกล้า..ให้ผู้ว่าอุบล ฯ อันเชิญเครื่องสักการะถวายแด่ “พระปัญญาวชิรโมลี”

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ วานนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เชิญเครื่องสักการะถวายแด่พระปัญญาวชิรโมลี เนื่องในโอกาสครบอายุวัฒนมงคลครบ ๔๙ ปี  ณ วัดป่าศรีแสงธรรม บ้านดงดิบ ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

อติเรกวสฺสสตํ ชีวตุ.
อติเรกวสฺสสตํ ชีวตุ.
อติเรกวสฺสสตํ ชีวตุ.
ทีฆายุโก โหตุ อโรโค โหตุ.
ทีฆายุโก โหตุ อโรโค โหตุ.
สุขิโต โหตุ ปรเมนฺทมหาราชา.
สิทฺธิกิจฺจํ สิทธิกมฺมํ สิทฺธิลาโภ ชโย นิจฺจํ.
ปรเมนฺทมหาราชวรสฺส ภวตุ สพฺพทา.
ขอถวายพระพร
คำแปล บทถวายอดิเรก
ขอสมเด็จบรมบพิตรจงทรงดำรงพระชนม์ยิ่งร้อยพรรษกาล
ขอสมเด็จบรมบพิตรจงทรงดำรงพระชนม์ยิ่งร้อยพรรษกาล
ขอสมเด็จบรมบพิตรจงทรงดำรงพระชนม์ยิ่งร้อยพรรษกาล
ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ขอจงทรงบำราศจากพระโรคาพาธ
ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ขอจงทรงบำราศจากพระโรคาพาธ
ขอพระบาทสมเด็จปรเมนทรจงทรงพระเกษมสำราญ
ขอความสำเร็จแห่งราชกิจ
ความสัมฤทธิ์แห่งราชการ
ความเพิ่มพูนมหาศาลแห่งพระราชทรัพย์
ขอชัยชนะนับเนื่องนิตย์
จงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์ พระบาทสมเด็จปรเมนทร ธรรมมิกราชาธิราชเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ตลอดกาลทุกเมื่อ เทอญ
ขอถวายพระพร

Leave a Reply