อว. ชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง “ศ.-รศ.-ผศ.” เพิ่มเติมการขอตำแหน่ง 5 ด้าน

544 Views

อว. ชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง “ศ.-รศ.-ผศ.” เพิ่มเติมการขอตำแหน่ง 5 ด้าน ครอบคลุมบริบทการพัฒนาประเทศ

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมการชี้แจงดังกล่าว ประกอบไปด้วย ศาสตราจารย์บวรศักดิ์ อุวรรณโณ นายถนอม อินทรกำเนิด​​ ​ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง​​ รองศาสตราจารย์ชรินทร์ เตชะพันธุ์​ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์​ และพระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ศ.ดร. ผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษา ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร)

พระมหาหรรษา กล่าวว่า จากนี้ไป คณะทำงานด้านนี้ จะร่วมมือกับกระทรวง อว. เชิญชวนกลุ่มสถาบันด้านการพัฒนาปัญญาและคุณธรรม ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยแสงธรรม จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจ และกระตุ้นให้นักวิชาการที่มุ่งเน้นการนำหลักทางศาสนาลงสู่การประยุกต์ใช้และปฏิบัติจริงในชุมชน องค์กร และสังคม สามารถขอตำแหน่งทางวิชาการได้อย่างมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

cr.https://youtu.be/rzzDPditkXs

Leave a Reply