วธ.ขับเคลื่อนพลัง”บวร”กว่า 2 หมื่นชุมชน ปลูกผักกินเองแนวเกษตรพอเพียงสู้ภัยโควิด-19

วันที่ 22 เม.ย.2563 ด้วยสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ถือเป็นโรคอุบัติใหม่เข้ามาอย่างรวดเร็ว และดูเหมือนว่าจะอยู่กับชีวิตคนทั่วโลกและคนไทยยาวนานหลายเดือนแล้ว ทำให้ทุกคนต้องมีการป้องกันและปรับตัวให้อยู่ได้ในระยะยาว หนึ่งทางออกของคนไทย ณ วันนี้คือการเร่งช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบเบื้องต้น และการส่งเสริมให้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางดำเนินชีวิตในระยะยาว

ดังเช่น ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลัง บวร ( บ้าน วัด โรงเรียน/ราชการ) ของกระทรวงวัฒนธรรม กว่า 22,000 แห่งทั่วประเทศ ที่ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนนำหลักศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและดำเนินชีวิตด้วยวิถีวัฒนธรรมไทย พร้อมให้ความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาสังคม ผู้นำ บวร ทั่วประเทศถือปฏิบัติและให้ความร่วมมืออย่างต่อเนื่องในวิกฤตนี้

เมื่อเร็วๆนี้ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เข้ากราบสักการะพระธรรมบัณฑิต (อภิพล อภิพโล) เจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก กรุงเทพฯ และเป็นประธานในกิจกรรมวัฒนธรรมนำพลังบวรช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2563 เฉลิมพระเกียรติ โดยจัดตั้งโรงทานตามพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แจกจ่ายอาหารให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว แล้วนำไปรับประทานที่บ้าน

รวมทั้ง ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ และยังนำถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค-บริโภค ไปมอบให้แก่ครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรค ณ ชุมชนบึงพระราม 9 พัฒนา โซน 1-3 โดยมี นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม สภาวัฒนธรรมกรุงเทพฯ และภาคีเครือข่ายด้านวัฒนธรรม เข้าร่วม ถือเป็นตัวอย่างให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด เครือข่ายวัฒนธรรมทั่วประเทศจับมือกับผู้นำบ้าน ผู้นำวัด และผู้นำโรงเรียน/ราชการ ช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนอย่างเต็มที่

นางกรรณิกา เอี้ยวสกุลรัตน์ วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับแกนนำพลัง “บวร” มอบถุงยังชีพช่วยเหลือชาวบ้านประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ในพื้นที่ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านดอนยี่กรอก ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านสมอดาน

นางสุชาดา ทุ่งหว้า วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยข้าราชการ ลงพื้นที่ในเขตตำบลบางแค อำเภออัมพวา มอบถุงยังชีพให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก นางสาวสุภีรัตน์ ปลั่งเจริญผล ปลัด อบต. บางแค และเจ้าหน้าที่ เป็นผู้ประสานงานและนำทีมจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ส่งมอบให้ถึงมือทุกครัวเรือน

นอกจากนี้ยังให้เจ้าหน้าที่เพื่อเข้าพบพระครูพิพิธพิพัฒนโกศล เจ้าอาวาสวัดศรัทธาธรรมและประธานชุมชนคุณธรรมวัดศรัทธาธรรม ตำบลบางจะเกร็ง อำเภอเมืองฯ เพื่อหารือเตรียมการจัดกิจกรรมปลูกพืชผัก “รักษ์วัฒนธรรม” ตามรอยพ่อด้วยพอเพียง ต้านภัย COVID-19″ ซึ่งจะได้ร่วมกันปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร เป็นการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้เพื่อแก้ไขสถานการณ์วิกฤต COVID-19 และเพื่อเตรียมพืชผักไว้แจกจ่ายให้ประชาชนที่เดือดร้อนต่อไป

นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บูรณาการร่วมกับศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบุญนารอบและสำนักงาน พมจ. จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมจัดโรงทานมอบอาหารคาวหวานแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ชุมชนวัดบุญนารอบ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้ได้รับการเยียวยา 350 คน

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า การขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมฯ เน้นใช้หลักธรรม แนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรม แก้ปัญหาชุมชน นำไปสู่ความสามัคคี สงบสุข ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) ทำให้ประชาชนมีพฤติกรรมที่ถูกต้องดีงามด้วยหลักศาสนา เข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมไทย สังคมมีความเอื้ออาทรและแบ่งปัน ประเทศชาติมีความสงบสุข สมานฉันท์ มั่นคงด้วยมิติทางศาสนาอย่างยั่งยืน

“ขอชื่นชมผู้แทนบ้าน วัด โรงเรียน ทั่วประเทศที่ให้ความร่วมมือขับเคลื่อนเป็นชุมชนคุณธรรมฯ น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ดำเนินชีวิตและช่วยเหลือพี่น้องคนไทยด้วยกันให้ผ่านพ้นวิกฤตการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไปได้” ปลัดวธ. กล่าว

Leave a Reply