โปรดเกล้าฯ ตั้งเจ้าอาวาส “วัดโคกสมานคุณ-วัดสุทธจินดา-วัดแก้วโกรวาราม”

 มหาเถรสมาคมรับทราบพระราชดำริโปรดให้แต่งตั้งเจ้าอาวาสพระอารามหลวง “พระราชวรเวที” เจ้าอาวาสวัดโคกสมานคุณ “พระอุดมธีรคุณ” เจ้าอาวาสวัดสุทธจินดา “พระครูอัครรัตนากร” เจ้าอาวาสวัดแก้วโกรวาราม

วันที่ 31  มี.ค. 65 วานนี้ที่ประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ที่ประชุม มส.ได้รับทราบผลการประชุม มส.ครั้งที่ 8/2565 เรื่อง พระราชดำริโปรดให้แต่งตั้งเจ้าอาวาสพระอารามหลวง จำนวน 3 รูป  ประกอบด้วย

1.พระราชวรเวที (ชิต ติกฺขปญฺโญ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโคกสมานคุณ พระอารามหลวง จ.สงขลา และเจ้าคณะ จ.สงขลา ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดโคกสมานคุณ

2.พระอุดมธีรคุณ (ภาวัต วิสุทฺเธสโก) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทธจินดา พระอารามหลวง จ.นครราชสีมา และเจ้าคณะ อ.ปากช่อง (ธรรมยุต) จ.นครราชสีมา ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดสุทธจินดา

3.พระครูอัครรัตนากร (บุญเลิศ ธมฺมรกฺโข) รองเจ้าอาวาส และผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดแก้วโกรวาราม พระอารามหลวง จ.กระบี่ ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส วัดแก้วโกรวาราม

ด้านนายสิทธา มูลหงษ์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) แถลงผลการประชุม มส. ว่า ที่ประชุม มส. รับทราบเรื่อง พระราชดำริโปรดให้แต่งตั้งเจ้าอาวาสพระอารามหลวง จำนวน 3 รูป และยังเห็นชอบแต่งตั้ง พระเทพรัตนมุนี (สุรชัย สุรชาโย) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 12 พระสิริพัฒนาภรณ์ (วินัย สจฺจวํโส) รองเจ้าอาวาสวัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร จ.สกลนคร,รองเจ้าคณะ จ.สกลนคร ดำรงตำแหน่ง ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะ จ.สกลนคร

นอกจากนี้ที่ประชุมมหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบ วาระอื่น ๆ อาทิ
1.พระราชทานวิสุงคามสีมา รวม 173 วัด
2.พิจารณาแต่งตั้งพระสังฆาธิการในตำแหน่ง ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ้านดุง(ธรรมยุต) จังหวัดอุดรธานี
3.พิจารณาขออนุมัติจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ 14
4.พิจารณาอนุมัติยุบเลิกสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดขอนแก่น จำนวน 2 แห่ง
5.พิจารณาเห็นชอบยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดที่มีพระภิกษุจำพรรษาในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 8 วัด

 

ที่มา:คมชัดลึก

Leave a Reply