ปลัดมหาดไทย – นายกแม่บ้านมหาดไทย นำพุทธศาสนิกชนทอดกฐินสามัคคีที่พักสงฆ์วังสิ้ว สืบทอดพระพุทธศาสนา และส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฟื้นฟูป่าไม้อุทยาทแห่งชาติภูลังกาให้เกิดความยั่งยืน

วันที่ 15 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ที่พักสงฆ์วังสิ้ว ตำบลนางัว อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย เป็นประธานในพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีที่พักสงฆ์วังสิ้ว โดยมี พระสมุห์นิพนธ์ วิจิตฺโต เจ้าคณะตำบลบ้านแพง (ธ) เจ้าอาวาสวัดป่าโนนแพง เป็นประธานสงฆ์ พระอาจารย์เกตย์มณี อคฺคปญฺโญ หัวหน้าที่พักสงฆ์วังสิ้ว เป็นองค์ครองกฐิน โอกาสนี้ นายชาญชัย คงทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายธนันท์รัฐ ธนเสฏฐการย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทยและย้อมสีธรรมชาติ นางศลิษา ภิมย์รัตน์ อุปนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย (กรมโยธาธิการและผังเมือง) นางกาญจนี รุจนเสรี ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกำแพงเพชร นายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม คุณจิราคม ปทุมานนท์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพุทธศาสนิกชนร่วมในพิธีกว่า 500 คน

โอกาสนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นำกล่าวคำถวายผ้ากฐิน และถวายผ้ากฐิน พระสงฆ์ทั้งนั้นอุปโลกน์กฐิน ประธานในพิธีและผู้มีเกียรติ ถวายบริวารกฐิน และถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์ทั้งนั้น อนุโมทนา ผู้ร่วมพิธีกรวดน้ำรับพร เป็นอันเสร็จพิธี โดยมียอดปัจจัยถวายกฐินเป็นเงิน 1,851,999 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน)

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า การทอดกฐินถือว่าเป็นทานพิเศษ กำหนดเวลาปีหนึ่งทอดถวายได้เพียงครั้งเดียว ซึ่งวัตถุประสงค์ของการทอดกฐิน ณ ที่พักสงฆ์แห่งนี้ เป็นการช่วยสร้างความมั่นคงให้ที่พักสงฆ์วังสิ้ว ซึ่งมีพระอาจารย์เกตย์มณี อัคฺคปัญโญ เป็นหัวหน้าที่พักสงฆ์ และคณะสงฆ์ได้ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้า ปฏิบัติธรรม และนำไปเผยแผ่ต่อพุทธศาสนิกชนแล้ว คณะสงฆ์ที่พักสงฆ์แห่งนี้ จะได้ช่วยทำนุบำรุงธรรมชาติบริเวณสำนักสงฆ์ให้ร่มรื่น สะอาด สงบ เต็มไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ต่อไป

“”วังสิ้ว” เป็นภาษาท้องถิ่น วัง แปลว่า ส่วนที่ลึกของลำห้วย วังสิ้ว เป็นพื้นที่ส่วนลึกของลำธารที่มีน้ำตลอดปี เป็นสถานที่ทางธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติภูลังกา ในฤดูแล้งมีน้ำลึก 5 เมตร ทำให้เป็นแหล่งน้ำบริโภคของสัตว์น้อยใหญ่ จึงเป็นสถานที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ โดยที่พักสงฆ์วังสิ้ว ตั้งอยู่ในบริเวณอุทยานแห่งชาติภูลังกา พื้นที่บ้านดอนบาก หมู่ที่ 6 ตำบลนางัว อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม มีพื้นที่ 15 ไร่ เป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การวัตรปฏิบัติของพระสงฆ์ และพุทธบริษัท ผู้มีความเพียรในการภาวนาอย่างดียิ่ง” นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าวเพิ่มเติม

ดร. วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย กล่าวว่า พื้นที่บริเวณที่พักสงฆ์วังสิ้วแห่งนี้ แต่เดิมเป็นสถานที่ที่ปักกลดปฏิบัติธรรมจิตภาวนาของหลวงปู่อ่อนศรี ขันติกโร พระอริยสงฆ์แห่งวัดป่าโนนแพง จากนั้น ครูบาอาจารย์ลูกศิษย์ของท่านจึงสืบทอดปฏิบัติธรรมบริเวณนี่อย่างต่อเนื่องเรื่อยมา กระทั่งพระอาจารย์เกตย์มณี อคฺคปญฺโญ ลูกศิษย์ของหลวงปู่อ่อนศรี ขันติกโร ได้ร่วมกับศิษยานุศิษย์พัฒนาสถานที่แห่งนี้ โดยร่วมกับทางราชการขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ร่วมกับพระสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ เพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ควบคู่ไปกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พร้อมทั้งได้รับการถวายหนังสือสำคัญแสดงการเข้าร่วมโครงการ โดยในปัจจุบันมีเสนาสนะในบริเวณที่พักสงฆ์วังสิ้ว ได้แก่ กุฎี ศาลาปฏิบัติธรรม โรงทาน และห้องสุขา เป็นสถานที่สัปปายะ เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมอย่างยิ่ง

“หลวงปู่อ่อนศรี ขันติกโร เป็นพระอริยสงฆ์ผู้อบรมสั่งสอนศิษยานุศิษย์ โดยเน้นให้ทำจิตใจให้ผ่องแผ้ว ใครจะว่า จะด่าอะไรก็ให้ทนอย่าโกรธ ให้รักษาอารมณ์ไว้อย่าให้ขุ่นมัว ให้หมั่นดูจิตของตนเองตลอดเวลาให้รู้เท่าทันมัน ไม่ส่งออกไปกระทบอารมณ์ภายนอก และเน้นหนัก ในด้านการทำความเพียรให้หนัก เพื่อหลุดพ้นจากวัฏสงสารนี้ ท่านเน้นๆว่า ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ถ้าตั้งใจจริง ปฏิบัติอย่างจริงจัง จะเห็นผลในไม่ช้า ไม่ต้องมากล่าวโทษว่าบุญ ไม่ถึง บารมีไม่ถึง มีเวรมีกรรมมากเหล่านี้ เป็นต้น” ดร. วันดี ฯ กล่าวในช่วงท้าย

 

Leave a Reply