ในหลวงทรงมีพระราชศรัทธาถวายเงิน 100 ล้านบาท ร่วมสร้าง “มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย”

วันที่ 13 เมษายน 65  รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) วิทยาเขตบาลีพุทธโฆษ  อดีตสามเณรนาคหลวง ป.ธ.9 ได้โพสต์เฟชบุ๊คส่วนตัวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชศรัทธาต่อการศึกษาพระพุทธศาสนา และ วิทยาลัยบาลีเถรวาท ศากยบุตรสามเณรสีหะ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คือ

(1) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามวิทยาลัยบาลีเถรวาทเป็น “มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย “

(2) ทรงมีพระราชศรัทธาพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน 100 ล้านบาท เพื่อสมทบทุนสร้าง มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

ตลอดระยะเวลา 1 ปี ที่โครงการพัฒนาพื้นที่ จาก  “โครงการจัดตั้ง โรงเรียนศากยบุตรสามเณรสีหะ” เป็น  “วิทยาลัยบาลีเถรวาท ศากยบุตรสามเณรสีหะ” สู่  “มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย” ซึ่งปัจจุบันมีพื้นที่ทั้งหมด 104 ไร่

รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล ได้กล่าวเพิ่มอีกว่า ที่นี่ จะจัดการศึกษาบาลีพระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา ฯลฯ หลักสูตร “เตปิฏกบาลีสักยสีหะ” ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน จนถึงปริญญาเอก สร้างศาสนทายาท ตั้งแต่เยาว์วัย เพื่อให้เข้าถึงพระไตรปิฎกอย่างจริงจัง ฝึกอบรมจิต เจริญปัญญา ด้วยพระกรรมฐานเผยแผ่พระศาสนาสู่สากล International Pali Siha Samanera College สถานศึกษาสำหรับสามเณรแห่งแรกในประเทศไทย สร้างด้วยปัจจัยบริจาคพุทธบริษัท สร้างขึ้นด้วยศรัทธา ความเชื่อ

-เชื่อว่า ปริยัติศาสนา เป็นเหตุยั่งยืนแห่งพระสัทธรรม

-เชื่อว่า ปริยัติ คือ การศึกษาบาลีพระไตรปิฎก

-เชื่อว่า วงศ์ปริยัติ จะต้องเริ่มต้นที่กลุ่มคัมภีร์บาลีสัททาวิเสสโบราณ

-เชื่อว่า หากเริ่มสร้างสามเณรศาสนทายาทในปีนี้ อีก ๒๐ ปีข้างหน้า จะเป็นผู้ทำงานศาสนาต่อจากเรา

–  เชื่อว่า หากส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนคัมภีร์บาลีสัททาวิเสสโบราณผสมผสานความรู้พื้นฐานทั่วไปภาคภาษาอังกฤษ สามเณรวันนี้ จะเป็น พระมหาเถร ในอนาคต จะเป็นผู้นำพาสงฆ์ไทยสู่นานาชาติ

Leave a Reply