ฤกษ์วันมาฆบูชา!ยกเสาเอกก่อสร้างอาคาร สถาบันสติภาวนาเพื่อสันติภาพแดนอีสานใต้


วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ที่หมู่บ้านช่อสะอาดต้นแบบ หรือหมู่บ้านสันติภาพ จังหวัดศรีสะเกษ พระราชกิตติรังสี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ ประธานฝ่ายสงฆ์ และ ดร.ปัญญา หาญลำยวง อธิบดีกรมพลศึกษา ประธานฝ่ายคฤหัสถ์ พร้อมด้วยคณะสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนทั่วไปกว่า 500 รูป/คน ร่วมพิธีวางฤกษ์เสาเอก #อาคารสติภาวนา ซึ่งเป็นอาคารหลักของสถาบันสันติภาวนาเพื่อสันติภาพ

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส รศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติและหลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) กล่าวว่า การเปิดตัวสถาบันสันติภาวนาเพื่อสันติภาพครั้งนี้ เริ่มต้นจากการก่อสร้างอาคารสติภาวนา เพื่อใช้อาคารแห่งนี้เป็นแหล่งในการศึกษา วิจัย ค้นคว้า พัฒนา และฝึกจิต โดยสถาบันแห่งนี้ จะใช้ #กระบวนการฝึกที่มีสติเป็นฐาน (Mindfulness Based Training: MBT) เพราะจากการศึกษาและวิจัยจากคัมภีร์ และการปฏิบัตินั้น พบว่า ไม่ว่าจะเป็นอานาปานสติ และสติปัฏฐานนั้น สติเป็นรากฐาน และเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาจิตใจให้มีสมาธิ อันเป็นสภาวะของความนิ่งสงบ แน่วแน่ว ตื่นรู้ และพัฒนาจิตใจให้มีปัญญาให้เกิดโยนิโสมนสิการ และรู้แจ้ง

กระบวนการฝึกจิตที่มีสติเป็นฐานนั้น จะเน้นทั้งการใช้สติฝึกจิตให้เกิดความนิ่งสงบ (Passive Mind) และเน้นใช้สติฝึกจิตให้เกิดการตื่นรู้ (Active Mind) เพราะสังคมไทยโดยทั่วมักจะเข้าใจว่าเป้าหมายของการฝึกจิตนั้นต้องมีสมาธิ มีความนิ่ง สงบ เย็น แต่อีกความหมายอีกด้านไม่ค่อยมีการขยายความ กล่าวคือ ยิ่งมีสติ ยิ่งมีสมาธิ สมาธิจิตที่ได้รับการหล่อเลี้ยงด้วยสติอยู่ตลอดเวลาจะทำให้เกิดการตื่นรู้อยู่ทุกขณะ ด้วยเหตุนี้ จึงเกิดสภาวะ #เย็นและเป็นประโยชน์ กล่าวคือ ไม่ได้ฝึกเพื่อเย็นเท่านั้น แต่ต้องเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมด้วย

แผนระยะที่หนึ่ง การก่องสร้างอาคารสติภาวนาแห่งนี้ จะใช้ระยะเวลา ทั้งสิ้น 10 เดือน โดยตั้งเป้าให้แล้วเสร็จทันพิธีสวดมนต์ข้ามปี 2563 สำหรับทุนในการก่อสร้างจะใช้งบประมาณราว 10 ล้านบาท ซึ่งพื้นที่ภายในมีความยาว 38 เมตร กว้าง 24 เมตร สามารถรองรับนักปฏิบัติธรรมได้ จำนวน 500 รูป/คน

แผนระยะที่สอง จะดำเนินการก่อสร้างอาคารโดยรอบจะประกอบด้วยอาคารที่พัก จำนวน 4 หลัง แบ่งเป็นอาคารสำหรับที่พักของพระสงฆ์ จำนวน 2 หลัง อาคารที่นักปฏิบัติธรรมชาย 1 หลัง อาคารที่พักของนักปฏิบัติธรรมหญิง 1 หลัง ซึ่งแผนการก่อสร้างอาคารที่พักจะดำเนินการช่วงที่สองของการดำเนินการ

พระมหาหรรษา กล่าวด้วยว่า สำหรับรูปแบบของสถานที่ และการจัดวางพื้นที่นั้น จะมีลักษณะเป็น Meditation Complex เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้พื้นที่มีจำกัด อีกทั้งเป็นการประหยัดพลังงาน และนำพลังงานธรมชาติจากระบบโซล่าเซลล์กลับมาหมุนเวียนใช้งานภายในอาคารต่างๆ รวมถึงการหมุนเวียนนำน้ำกลับมาใช้ดูแลสิ่งแวดล้อมรอบๆ อาคารในฐานะเป็นสถานปฏิบัติธรรมสีเขียวด้วย

Leave a Reply