เจริญสันติภาวนา วันมาฆบูชาสามัคคี คณะสงฆ์ยุโรปเหนือ

เมื่อวันที่ 19 ก.พ.2562 ที่ผ่าานมา เนื่อในวันวันมาฆบูชา คณะสงฆ์พระธรรมทูตสหภาพยุโรปเขต 3 และคณะสงฆ์นานาชาติจาก 10 ประเทศ ได้มารวมกันทำกิจวัตรตามพระธรรมวินัย โดยทำวัตรเจริญพระพุทธมนต์แต่ช่วงเช้าและฟังพระปาฏิโมกข์ร่วมกัน ที่อุโบสถสมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดไทยนอร์เวย์ ประเทศนอเวย์ โดยมีพระครูเมธีชยาภิวัฒย์ เจ้าอาวาสวัดจอมสุดาราม เป็นองค์สวดพระปาฏิโมกข์ และคณะสงฆ์นำโดยพระวิมลศาสนวิเทศ รองประธานสหภาพพระธรรมทูตฯและเจ้าอาวาสวัดไทยนอเวย์ ได้ืทำสามีจิกรรมมุทิตาสักการะพระเถระผู้มีอายุพรรษาสูงสุดคือพระราชปริยัติตยาลังการ อายุ 93 ปี จากวัดไทยกาเดอมูน ข้างสนามบิน อดีตเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์

ในการนี้พระวิเทศปุญญาภร์ (เจ้าคุณสวีเดน) เลขานุการสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีป ได้นำคณะพระธรรมทูตและพระสงฆ์นานาชาติถวายสักการะ พระวิมลศาสนวิเทศ เนื่องในโอกาสวันอายุวัฒนมงคล 67 ปี หลังจากนั้นคณะสงฆ์ทั้งหมดและญาติโยมได้ร่วมกันเวียนเทียนบนอุโบสถและเจดีย์น้ำแข็งเป็นภาพงดงามแปลกตา ซึ่งเจ้าคุณสวีเดนได้เดินทางไปเยี่ยมวัดไทยนานาชาติหลายวัดในประเทศนอเวย์และสุดท้ายได้ไปเยี่ยมสถานที่สำคัญ ประวัติคือที่มอบรางวัลโนเบล สาขาสันติภาพของพระเทศนอร์เวย์และในโอกาสนี้ได้ชวนเชิญบุคคลสำคัญของนอเวย์ร่วมประชุมสันติภาพโลกที่สวีเดนในเดือนมิถุนายนอีกด้วย

ในครั้งต่อไปสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรปจะมีการประชุมสามัญกันที่ประเทศเยอรมัน เป็นการประชุมใหญ่ประจำปีโดยทางคณะกรรมการจะเป็นผู้กำหนดและเลือกวัดในแต่ละปีเป็นเจ้าภาพในการประชุมสหภาพฯ. ทั้งนี้สุดแต่ความพร้อมของแต่ละวัดเจ้าภาพต่อไป

ทั้งนี้พระธรรมทูตสายต่างประเทศ ในเขตปกครองที่ 3 สหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป ร่วมสังฆกรรมและฟังสวดพระปาติโมกข์ “มาฆบูชาสามัคคีสงฆ์ยุโรปเหนือ”เนื่องในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชา ที่วัดไทยนอร์เวย์ กรุงออสโล ราชอาณาจักรนอร์เวย์ ประกอบด้วย 1. พระราชปริยัตยาลังการ 2. พระวิมลศาสนวิเทศ 3. พระวิเทศปุญญาภรณ์ 4. พระครูเมธียชาภิวัฒน์ 5. พระมหาคาสิงห์ คเวสโก 6. พระครูสมุห์ชัยพิชิต ฐานุตตโร 7.พระอาจารย์วชิุดา 8. พระบัณฑิตญาณธีโร 9. พระครูสังฆบริบาล(สมบูรณ์ ปญฺญาวุฑฺโฒ) 10. พระปลัดกล้าณรงค์ ญาณวีโร

11. พระครูสังฆรักษ์เทพนรินทร์ 12. พระครูอาทรโพธาภิรักษ์ 13. พระมหาดุสิต ปิยวณโณ 14.พระเควินวัณณสริิ 15. พระครูสังฆรักษ์ไพบูลย์ 16. พระมหาวิสากรณ์ เจ้าอาวาสวัดไทยการ์เดอร์มวน นอร์เวย์ เจ้าอาวาสวัดไทยนอร์เวย์ เจ้าอาวาสวัดพุทธราราม สวีเดน เจ้าอาวาสวัดสันติวราราม,เจ้าอาวาสวัดจอมสุดาราม เจ้าอาวาสวัดไทยนอร์เวย์ บาร์เก้น เจ้าอาวาสวัดหลวงอาร์เจนติน่า เจ้าอาวาสวัดธรรมสุขวิหารี(วัดพมา่ในนอรเ์วย์) เจ้าอาวาสวัดธรรมมังครารามสวีเดน เจ้าอาวาสวัดพุทธชินวงศ์ นอร์เวย์ เจ้าอาวาสวัดธรรมกาย นอร์เวย์ เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสด นอร์เวย์ วัดพุทธชินวงศ์ นอร์เวย์ วัดไทยนอร์เวย์ บาร์เก้น วัดธรรมสุขวิหารี(วัดพมา่ในนอรเ์วย์) วัดหลวงพ่อสด นอร์เวย์ วัดหลวงพ่อสด นอร์เวย์

17. พระมหาณัฏฐานันท์ อนาลโย 18. พระสมพร ชยธมโม 19.พระนิรุตอุตตโม 20. พระมหาเสกสรร 21. พระอนุสรณ์ อนุสสโร 22. พระธรรมทูต 23. พระปลัดพิชิตชัย ญาณวีโร วันแดนไทย เดนมาร์ก วัดแดนไทย เดนมาร์ก วัดไทยการเดอร์มวนนอรเ์วย์ วัดพุทธชินวงศ์ นอร์เวย์ วัดไทยนอร์เวย์ บาร์เก้น วัดธรรมมังคลาราม สวีเดน วัดไทยนอร์เวย์

Leave a Reply