มหาดไทยเชิญคนไทยสวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วโลก

กระทรวงมหาดไทย เชิญชวนพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วโลก” ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562 เพื่อความเป็นสิริมงคล เสริมบารมีให้แก่ตนเองและครอบครัว

วันที่ 28 ธ.ค.2561 ที่กระทรวงมหาดไทย นายพรพจน์ เพ็ญพาส รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้เห็นชอบให้มีการจัดกิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วโลก” ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2561 ถึง 1 มกราคม 2562 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง และมีมติเห็นชอบให้จัดกิจกรรมดังกล่าวทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ โดยกำหนดจัดกิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วโลก” ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2562 ในวันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม 2561 และลั่นฆ้องชัยต้อนรับปีใหม่ ในวันอังคารที่ 1 มกราคม 2562 ณ วัดหรือสถานที่เหมาะสมที่แต่ละพื้นที่กำหนด

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และสวดมนต์ขอพรให้แก่ประเทศชาติ และประชาชนคนไทย ตลอดจนครอบครัวและตนเองให้มีความสุขตลอดปีใหม่ รวมทั้งยังเป็นแรงจูงใจให้พี่น้องประชาชนได้ลด ละ เลิกอบายมุข และร่วมกันทำกิจกรรมที่เป็นมงคลในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆ ที่จะจัดขึ้นในกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีฯ อาทิ การทำบุญรักษาศีล การเจริญจิตตภาวนา
การปฏิบัติธรรม การฟังพระธรรมเทศนา การไหว้พระสวดมนต์ การร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และร่วมสวดมนต์
ข้ามปี เป็นต้น

เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมดังกล่าว กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปี ถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วโลก” ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2562 ขึ้น ณ วัดราชบพิธฯ ในวันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม 2561 เริ่มตั้งแต่ เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป และจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 55 รูป ในเช้าวันอังคารที่ 1 มกราคม 2562 เวลา 06.00 น. ณ บริเวณหน้าพระอุโบสถวัดราชบพิธฯ จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนพุทธศาสนิกชนบริเวณใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมอันเป็นมงคลในคืนวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เพื่อเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ที่เป็นมงคล และเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากรในสังกัดและพุทธศาสนิกชน ให้สามารถนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้เป็นแนวทางในการดำรงชีวิต และประกอบกิจการ เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพี่น้องประชาชน ตลอดจนเป็นแรงจูงใจให้พี่น้องประชาชน ลด ละ เลิก อบายมุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ และดำเนินชีวิตตลอดไป

สำหรับการจัดงานในส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้ทุกจังหวัดถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี ในการจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยให้ประสานการดำเนินการกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีฯ ในระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2562 ณ วัดประจำจังหวัด/อำเภอ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่เหมาะสมที่แต่ละพื้นที่กำหนด พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกภาคส่วนในจังหวัด ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม หรือติดตามการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Fanpage กระทรวงมหาดไทย PR www.facebook.com/prmoithailand

โอกาสนี้ กระทรวงมหาดไทยจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปี ถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วโลก” ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2562 โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อความเป็นสิริมงคล เสริมบารมีให้แก่ตนเองและครอบครัวตลอดไป

Leave a Reply