‘วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มจร’ จัดถก’ฟื้นชีวิตคืนจิตวิญญาณทวารวดี’

วันที่ 19 ก.ค.2562 พระเทพศาสนาภิบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี (วัดไร่ขิง) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) เปิดเผยว่า วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี (วัดไร่ขิง) จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 ในประเด็น “ฟื้นชีวิตคืนจิตวิญญาณทวารวดี”เพื่อเป็นเวทีให้นักวิชาการจากสถาบันต่างๆ ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานทางวิชาการ โดยในการจัดครั้งที่ 2 ทางวิทยาลัยสงฆ์ร่วมกับภาคีเครือข่าย ให้ความสนใจในประเด็นทวารวดีศึกษาและประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 1 กันยายน 2562 ที่สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

พระเทพศาสนาภิบาล กล่าวด้วยว่า พร้อมกันนี้ได้รับบทความทางวิชาการเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ภายในงานดังกล่าวยตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค. – 15 ส.ค. 2562 ทั้งนี้สามารถสมัครได้โดยการ สแกน QR Code ในโปสเตอร์ หรือ คลิกลิงค์นี้ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4czQKY-M1lduQ4SlSgll6v2Gh8B1KWI8wB-0yriE_jsWo-g/viewform?usp=sf_link

Leave a Reply