‘มจร’เปิดรับสมัครฝึกอบรมพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพรุ่นที่ 4

วันที่ 19 ก.ค.2562 พระอาจารย์ปราโมทย์ วาทโกวิโท,ดร. พระวิทยากรต้นแบบสันติภาพ เปิดเผยว่า เครือข่ายวิทยากรต้นแบบสันติภาพร่วมกับหลักสูตรสันติศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) เปิดหลักสูตรวุฒิบัตรสำหรับพระสงฆ์และบุคคลทั่วไป ผู้มีอุดมการณ์ในการทำงานรับใช้เพื่อนมนุษย์ มีความกระหายในการเรียนรู้ มีความฉันทะในการพัฒนาตน ต้องการเกื้อกูลสังคมให้เกิดสันติสุข ต้องการเติบโตในการเป็นวิทยากรต้นแบบสันติภาพ ต้องการออกแบบกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างองค์กรสันติสุข ตามแนวทางภายใต้หลักสูตรวิทยากรต้นแบบสันติภาพ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ผ่านงานวิจัยระดับปริญญาเอก สาขาสันติศึกษา

กระบวนการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ สามารถแบ่งออกเป็น 3 ภาคการเรียนรู้ พร้อมถ่ายทอดประสบการณ์จากการเป็นวิทยากรพัฒนาองค์กรมากกว่า 10 ปี ประกอบด้วย 1) ภาคทฤษฏี คือ ออกแบบกิจกรรมเป็นวิทยากรพัฒนาองค์กร กระบวนการฝึกอบรมแบบธรรมะโอดี เรียนรู้เครื่องมือพุทธสันติวิธีในการจัดการความขัดแย้งระดับตนและองค์กร 2) ภาคปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากรต้นแบบตามแนวพุทธศาสนาและศาสตร์สมัยใหม่ กิจกรรมพัฒนาองค์กรแบบธรรมะโอดี ออกแบบกิจกรรมตามแนวทางพุทธสันติวิธี การสร้างสันติภายใน 3) ภาคสนาม ฝึกทดลองการเป็นวิทยากรจริงและฝึกภาคสนาม สามารถเข้าร่วมเป็นเครือข่ายวิทยากรสันติภาพเพื่อถอดบทเรียนการเป็นวิทยากรต้นแบบสันติภาพ พิเศษมีสิทธิและโอกาสในการศึกษาดูงานด้านการฝึกอบรมในสถานที่ต่างๆ

รูปแบบการฝึกอบรม ใช้หลักสูตรในการฝึกอบรมตามแนวทางของการค้นพบตาม K-U-M-S-A-N Model โดยเป็นรูปแบบที่ผ่านงานวิจัยอย่างเป็นระบบในระดับปริญญาเอก เป็นวิทยากรตามแนวทางศาสตร์สมัยใหม่ ประกอบด้วย +วิทยากรกระบวนการ +วิทยากรกิจกรรมกลุ่ม +วิทยากรปฏิบัติการ +วิทยากรโค้ชชิ่ง +วิทยากรธรรมะโอดี และพัฒนาสู่การเป็นวิทยากรต้นแบบตามแนวพระพุทธศาสนา ประกอบด้วย +หลักการวิทยากรต้นแบบ +อุดมการณ์วิทยากรต้นแบบ +วิธีการวิทยากรต้นแบบ +การสื่อสารวิทยากรต้นแบบ สันติภาพวิทยากรต้นแบบ โดยมีกิจกรรมการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพสามารถแบ่งออกเป็น 5 ด้าน คือ 1. ด้านวิทยากรต้นแบบสันติภาพ 2. ด้านกระบวนการฝึกอบรมธรรมะโอดี 3.ด้านการพัฒนาองค์กร 4. ด้านเครื่องมือพุทธสันติวิธี 5. ด้านการสร้างสันติภายใน

โจทย์ของหลักสูตร หลักสูตรนี้Design ออกแบบมาเพื่อเป็นการพัฒนาการเป็นวิทยากรต้นแบบสันติภาพ เน้นการสร้างสันติภายในและสร้างสันติภายนอก คำถามคือ เราจะออกแบบเครื่องมือเพื่อไปจัดการความขัดแย้งในการฝึกอบรมอย่างไร ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับกลุ่มเป้าหมายหรือองค์กรที่มีความขัดแย้ง หลักสูตรนี้จะตอบโจทย์ผู้สนใจ วิทยากร นักฝึกอบรม โค้ช ผู้นำกระบวนการ วิศวกรสันติภาพ โดยยกระดับเป็นวิทยากรกระบวนการด้านสันติภาพ Facilitator สู่การพัฒนาในการ Design_Doing ด้วยการลงมือปฏิบัติสำหรับการเป็นวิทยากรต้นแบบสันติภาพ

หลักสูตรเรียนรู้ผ่านกิจกรรม : หลักสูตรที่โดนใจผู้เรียนในยุคดิจิทัลต้องเรียนรู้ผ่านกิจกรรม หลักสูตรปังเนื้อหาว้าวกระบวนการฟินผู้เข้าอบรมกดไลค์วิทยากรฝึกอบรมจึงต้องสามารถจัดหลักสูตรอย่างไรให้โดนใจผู้เข้ารับการฝึกอบรม เพราะคนในยุคดิจิทัลต้องการความ +ง่าย +น่าสนใจ +แปลกใหม่ +ได้ลงมือ ชื่อหลักสูตรต้องปังและร่วมสมัย เนื้อหามีความน่าสนใจ ผู้สอนมีวิธีการสอนโดนใจในยุคดิจิทัล หลักสูตรการสอนจะต้องให้ผู้เข้ารับการเรียนรู้ต้อง +พูด +ลอง +มอง +แชร์ +ชม การเรียนรู้จะต้องมีการทดลองทำลงมือทำเรียนรู้ผ่านกิจกรรม วิทยากรมีเครื่องมือที่หลากหลายปรับศาสตร์เข้าหาพระพุทธศาสนาโดยมีพระพุทธศาสนาเป็นตัวตั้งแล้วนำศาสตร์สมัยใหม่มาสนับสนุน เรียกว่า พระพุทธศาสนาเป็นฐานศาสตร์สมัยใหม่สนับสนุนเกื้อกูล

สิ่งที่จะได้รับ สำหรับผู้ผ่านการพัฒนาเป็นวิทยากรต้นแบบสันติภาพ จะได้ 1)รับวุฒิบัตรวิทยากรต้นแบบสันติภาพ 2)รับเข็มกลัดวิทยากรต้นแบบสันติภาพ 3)รับเอกสารและหนังสือคู่มือคัมภีร์วิทยากรต้นแบบสันติภาพ 4)ขึ้นทะเบียนเป็นเครือข่ายวิทยากรต้นแบบสันติภาพ 5)ได้กัลยาณมิตรและเครือข่ายผู้ทำงานด้านวิทยากรจากทั่วประเทศ 6)รับสื่อการฝึกอบรมและเครื่องมือกิจกรรมใหม่ๆ นำไปประยุกต์ใช้ พิเศษสุดๆๆได้รับหนังสือ : รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพตามแนวทางพุทธสันติวิธี 1 เล่ม

ขั้นตอนการสมัคร ลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม และผ่านการพิจารณาคุณสมบัติจากคณะกรรมการคัดเลือก และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม โดยหลักสูตรมีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนรวมค่าที่พัก อาหารเช้าเที่ยงเย็น อาหารว่าง เอกสารประกอบการฝึกอบรม สื่อการฝึกอบรม

สถานที่ฝึกอบรม : ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ (ibsc) อาคารพระพรหมบัณฑิต ชั้น 4 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะเวลาการฝึกอบรม : ใช้เวลา 3 คืน 4 วัน เป็นหลักสูตรวุฒิบัตร ภายใต้หลักสูตรวิทยากรต้นแบบสันติภาพ จัดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 3-6 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม : จากประสบการณ์ จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อรุ่น ไม่เกินจำนวน 20 รูป/คน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพ

พระอาจารย์ปราโมทย์ กล่าวด้วยว่า สำหรับวิทยากรฝึกอบรมประกอบด้วยวิทยากรภายนอกและภายในประกอบด้วย พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส รศ.ดร. ผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษา มจร ประธานโครงการฝึกอบรมวิทยากรต้นแบบสันติภาพ และอาตมาพระวิทยากรต้นแบบสันติภาพ ผู้วิจัยและก่อตั้งการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพ และวิทยากรกระบวนการธรรมะโอดี ดร.ด้านสันติภาพรุ่นแรกของประเทศไทย และเป็นเลขานุการโครงการ ทั้งนี้สามารถถามรายละอียดที่โทรศัพท์ 098-1596542 ไอดีไลน์ : 1596542

Leave a Reply