ประเทศไทยพร้อมจัด “งานวิสาขบูชาโลก” ชู “พุทธปัญญาสร้างสันติภาพโลก”

วันที่ 3 พ.ค. 65 หลังจากเมื่อวานนี้ พระพรหมบัณฑิต ประธานกรรมการบริหารสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก  ได้แถลงข่าวที่คณะกรรมการจัดงานวิสาขบูชาโลกพร้อมด้วยกรรมการนานาชาติ มีมติร่วมกันในการจัดพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก และจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 17  ภายใต้หัวข้อ “กรุณาธรรมในยามวิกฤต: หลักปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาเพื่อเยียวยาสังคมโลก” ในวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร นั่น

ทีมงาน “Thebuddh” ได้ติดต่อ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส  ผอ.วิทยาลัยพุทธศาสน์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในฐานะ ผู้ช่วยเลขาธิการกรรมการสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก เพื่อขอทราบรายละเอียดของการจัดงาน ซึ่งได้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมว่า

สำหรับประเทศไทยจะจัดงานวิสาขบูชาโลก ระหว่างวันที่ 11 – 13 พฤษภาคม 2565  ที่จะถึงนี้ โดยมีเจ้าภาพร่วมคือ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และวัดประยุรวงศาวาส ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 นี้ การจัดงานเรายึดกฎระเบียบของรัฐบาล มหาเถรสมาคม และกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด จัดทั้งระบบออนไลน์และมีคนร่วม ซึ่งจะมีการคัดกรองและจำกัดจำนวนคนอย่างเข้มงวด

       “สำหรับรายละเอียดของการจัดงานในวันพุธที่  11 พฤษภาคม มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยเป็นแม่งาน จัดที่ หอประชุมอาคารสุชีพ ปัญญานุภาพ เริ่มตั้งแต่ 09.00 น. เป็นต้นไป โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคม อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย เป็นองค์ประธานเปิดงาน ต่อจากนั้นจะมีการบรรยายพิเศษเป็นภาษาอังกฤษในหัวข้อเรื่อง “ชาวพุทธจะปฎิบัติตนอย่างไรต่อโควิด -19″ โดย พระธรรมศากยวงศ์วิสุทธิ์ ต่อจากนั้น ศ.นพ.ประเวศ วะสี ท่านจะปาฐกถาพิเศษเรื่อง “พระธรรม ดิสรัปชั่นและการป้องกัน : มิติและการปฎิบัติทางพระพุทธศาสนาต่อโควิด -19″ ภาคบ่ายก็มีการถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนประเด็นสันติภาพในชุมชนและสังคมไทย โดยคณาจารย์ นักศึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ ของ มมร.”

สำหรับวันที่ 12 พฤษภาคม เข้มขึ้นมาอีกหน่อย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นแม่งานจัดที่ อาคารพรหมบัณฑิตาคาร วิทยาลัยพุทธศาสน์นานาชาติ มจร วังน้อย ภาคเช้า พระธรรมวัชรบัณฑิต เป็นประธานเปิดงานและบรรยายพิเศษเรื่อง “วิสาขบูชาส่งมอบพุทธปัญญาสู่สันติภาพโลก” ต่อจากนั้น “พระชยสาโรภิกขุ” หรือ พระธรรมพัชรญาณมุนี จะปาฐกถาพิเศษเรื่อง “หลักปฎิบัติทางพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพและความสามัคคีในยามเกิดความขัดแย้ง”  ช่วงบ่ายเน้นการอภิปรายโดยมีนักวิชาการด้านสันติวิธีมาร่วมเสวนา เช่น ท่าน ว.วชิรเมธีหรือ พระเมธีวชิโรดม มีนักวิชาการจากสถาบันพระปกเกล้า จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ นักวิชาการสันติศึกษา มจร เข้าร่วมเสวนา..

  “ สำหรับไฮไลท์ของงานต้องวันที่ 13 พฤษภาคม เพราะนอกจากจะมีสาน์น และสุนทรพจน์จากสมเด็จพระสังฆราช,เลขายูเอ็นแล้วและผู้นำชาวพุทธจากทั่วโลก รวมทั้ง จะมีการปาฐกถาของ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีของไทย มีการปาฐกกถาจากนักวิชาการที่มีชื่อเสียง มีการเสวนามีการประชุมย่อยจากนักวิชาการชาวพุทธจากทั่วโลก สุดท้ายก็จะเป็นคำประกาศปริญญากรุงเทพประจำปีนี้ ซึ่งจะมีอะไรบ้างขอให้ทุกท่านรอคำตอบ เพราะคำปฎิญญาจะตกผนึกร่วมกันหลังจากถกและสรุปร่วมกันแล้ว..”

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ได้กล่าวต่ออีกว่า  “สำหรับไฮไลท์อีกที่หนึ่งคือวัดประยุรวงศาวาส ที่นั้นจะมีการประชุมเชิงปฎิบัติการ โครงการจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 -13 พฤษภาคม ณ หอประชุมอาคารสิริภักดีธรรม อันนั้นก็จะเป็นเนื้อหาสาระเกี่ยวข้องกับพระไตรปิฎกโดยตรง จะมีการแสดงความคิดเห็นและสนทนาแลกเปลี่ยนในเนื้อหาของพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษทั้งเรื่อง พระวินัย พระสูตรและพระอภิธรรม จากนักวิชาพระพุทธศาสนาทุกทั่วมุมโลก ตรงนั้นค่อนข้างเข้มข้นมาก..”

สำหรับพระภิกษุสงฆ์ ชาวพุทธหรือประชาชนทั่วไป ที่ไม่ได้ไปร่วมงานเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดและมีข้อกำจัดในการเชิญเข้าร่วมงานสามารถติดตามชมได้ทางสื่อออนไลน์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย MCU TV NEW หรือ MCU TV – CHANNEL เป็นต้น

 

 

Leave a Reply