วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี’มจร’ ผุดไอเดีย’ครูอาสาทวารวดี’ สร้างกิจกรรมวันหยุดกระชับชุมชน

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ,รศ.ดร., รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี (วัดไร่ขิง จ.นครปฐม) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) เปิดเผยว่า หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการสอนสังคมศึกษา วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มจร มุ่งสร้างสำนึกความเป็นครูที่มากกว่าความเป็นครูตามวิชาชีพ แต่สร้างครูให้เป็นครูด้วยจิตวิญญาณ ปลูกฝังนิสิตให้เติบโตจากภายในด้วยประสบการณ์ทำงานรดน้ำพรวนดินเมล็ดพันธุ์แห่งความดี จึงได้ริเริ่มโครงการครูอาสาทวารวดีขึ้นมา

“กลุ่มครูอาสาทวารวดีนี้จะใช้เวลาช่วงวันอาทิตย์เชิญชวนนิสิตทุกหลักสูตรร่วมสอนเด็กสอนหนังสือให้กับน้องๆ ตั้งแต่ระดับ อนุบาล จนถึง ป.6 วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ศิลปะ การบ้าน และกิจกรรมที่มีสาระ และประโยชน์ตามชุมชนต่าง ๆ” พระมหาบุญเลิศ ระบุ

Leave a Reply