‘มจร’หนองคาย 4.0! อบรมจัดทำรายวิชาบน MCU e-Learning,e-Testing แก่คณาจารย์

วันที่ 28 มิ.ย.2562 พระศรีญาณวงศ์,ดร. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) วิทยาเขตหนองคาย เป็นประธานเปิดโครงการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ 2562 เรื่องการพัฒนาวิชาบนระบบ MCU e-Learning และ ระบบ e-Testing โดยมี นายอภิชาติ รอดนิยม ,นายฐิติวัฒน์ หวังสุขใจ และนายนพดล เพ็ญประชุม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จากส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำหน้าที่วิทยากร ถ่ายทอดความรู้แก่คณาจารย์ของวิทยาเขต ระบบ MCU e-Learning ซึ่งเป็นระบบการเรียนการสอนออนไลน์ ที่อาจารย์สามารถจัดการเนื้อหาในระบบให้สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยระบบ MCU e-Learning มีคุณสมบัติดังนี้

1.ช่วยรวบรวมวิชาเป็นหมวดหมู่ เผยแพร่เนื้อหาของคณาจารย์พร้อมบริการให้นิสิตเข้ามาศึกษา บันทึกกิจกรรมของนิสิต และตัดเกรด
2. เป็นแหล่งเผยแพร่เอกสารออนไลน์เช่น Microsoft Office, Power Point, PDF หรือ Image เป็นต้น
3.เป็นระบบติดต่อสื่อสารระหว่างนิสิต เพื่อนร่วมชั้น และอาจารย์ เช่น chat หรือ webboard เป็นต้น นิสิตสามารถฝากคำถาม อาจารย์ทิ้งการบ้านไว้ อาจารย์นัดสนทนาแบบออนไลน์ อาจารย์นัดสอนเสริม หรือแจกเอกสารให้อ่านก่อนเข้าเรียน ก็ได้

4.ระบบแบบทดสอบ รับการบ้าน และกิจกรรม ที่รองรับระบบให้คะแนนที่หลากหลายให้ส่งงาน ให้ทำแบบฝึกหัด ตรวจให้คะแนนแล้ว export ไป excel ได้
5.ระบบสำรองข้อมูลเป็น .zip แฟ้มเดียวได้ทำให้อาจารย์หรือนิสิต นำไปกู้คืนในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใดก็ได้สามารถเก็บเป็น .zip เปิดให้ Download ใครจะนำไปทดสอบกู้คืนในเครื่องตนเองได้
6. ส่งเสริมการบริการ อาจารย์ได้ทำหน้าที่ นิสิตได้เรียนรู้ และองค์กรยกระดับการให้บริการ โดยอาจารย์เตรียมสอนเพียงครั้งเดียว แต่นิสิตเข้ามาเรียนกี่รอบก็ได้ ไม่จำกัดเวลา สถานที่

จัดอบรมระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2562 ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย จังหวัดหนองคาย

Leave a Reply