สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ กก.มส. เจ้าคณะใหญ่หนกลาง มรณภาพแล้ว สิริอายุ ๗๘ ปี ๕๘ พรรษา

เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลาประมาณ ๑๘.๐๐ น.ของวันนี้(๒๘มิ.ย.) สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม ป.ธ.๙ ,ศ.ดร.) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม วรวิหาร กรุงเทพมหานคร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส จังหวัดนครปฐม ได้มรณภาพแล้ว ด้วยอาการสงบ ที่โรงพยาบาลกรุงเทพ สิริอายุ ๗๘ ปี ๕๘ พรรษา หลังจากเข้ารับการรักษาอาการอาพาธมาระยะหนึ่ง โดยในวันที่ 29 มิ.ย. เวลา 11.00น. ที่รพ.กรุงเทพ จะมีการแถลงข่าวถึงการมรณภาพของสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ และในเวลา 13.00น. ที่วัดพิชยญาติการาม จะมีการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีศพ

ทั้งนี้สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ได้ปฏิบัติศาสนกิจครั้งสุดท้ายเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ในการเป็นประธานเปิดโครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐานสำหรับเจ้าสำนักปฏิบัติธรรม ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๖ มิถุนายน ถึง ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ รวม ๑๕ วัน

พร้อมให้โอวาทความโดยพอสังเขปว่า “การมาปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ จะมาปฏิบัติเล่นๆ หรือปฏิบัติเหมือนลิงหลอกเจ้า ขออย่านำมาใช้หรือมาปฏิบัติที่นี่เป็นอันขาด เพราะการปฏิบัติระดับเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมที่เป็นแบบอย่างให้กับสำนักอื่น เป็นตัวอย่างให้ญาติโยมด้วย จึงขอให้ท่านปฏิบัติอย่างจริงจัง ถ้าไม่ตั้งใจมาปฏิบัติก็อย่ามาทำให้เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมของตัวเองเสื่อมเสีย”

สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม ป.ธ.๙ ,ศ.ดร.)
เกิด ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๔
อายุ ๗๘ ปี
อุปสมบท ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๔
พรรษา ๕๗
วัด วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๙, M.A., Ph.D.

ชาติภูมิ
สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ มีนามเดิมว่า สมศักดิ์ ชูมาลัยวงศ์ เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๔ บิดา-มารดาชื่อนายเหลี่ยมและนางสำลี ชูมาลัยวงศ์ ชาติภูมิอยู่บ้านเลขที่ ๑๐๐ หมู่ที่ ๒ ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อุปสมบท
เมื่ออายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ เข้าพิธีอุปสมบท เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๐๔ ณ พัทธสีมาวัดละมุด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีพระครูนครวิหารคุณ (ฟัก) วัดบันได เป็นพระอุปัชฌาย์ ,พระอธิการเมี้ยน วัดละมุด เป็นพระกรรมวาจาจารย์ ได้รับฉายาว่า อุปสโม มีความหมายว่า ผู้มีจิตใจสงบในธรรมอันลึกซึ้ง

การศึกษา
พ.ศ.๒๔๙๔ สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
พ.ศ.๒๕๐๖ สอบได้นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ.๒๕๑๕ สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค
พ.ศ.๒๕๑๙ จบปริญญามหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์เอเชียโบราณ) จากมหาวิทยาลัยมคธ ประเทศอินเดีย
พ.ศ.๒๕๑๙ จบปริญญาดุษฎีบัณฑิต (ประวัติศาสตร์เอเชียโบราณ) จากมหาวิทยาลัยมคธ ประเทศอินเดีย
ตำแหน่ง
ฝ่ายปกครอง
พ.ศ. ๒๕๑๖ – ๒๕๔๐ เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
พ.ศ. ๒๕๒๘ – ๒๕๔๐ เป็น รองเจ้าคณะภาค ๑๓
พ.ศ. ๒๕๒๙ เป็น พระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ
พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็น เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็น เจ้าคณะภาค ๑๕
พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๕๔ เป็น เจ้าคณะภาค ๑
พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ เป็น กรรมการมหาเถรสมาคม (โดยแต่งตั้ง)
พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็น กรรมการมหาเถรสมาคม (โดยตำแหน่ง)
พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็น เจ้าคณะใหญ่หนกลาง
พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๖ เป็น คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
กรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสงฆ์
ฝ่ายการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๒๗ – ๒๕๓๐ เป็น คณบดีคณะพุทธศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็น รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็น ศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชาภาษาบาลี ประจำมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็น รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
งานเผยแผ่
หัวหน้าพระธรรมทูต สายที่ ๑
สมณศักดิ์
พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็น เปรียญธรรม ๙ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระศรีสุทธิพงศ์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชปริยัติโมลี ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพปริยัติโมลี ศรีปาพจนานุสิฐ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆารามคามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมโมลี ศรีปริยัตโยดม วิกรมธรรมธารี ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆารามคามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัฏ ที่ พระพรหมโมลี ศรีสังฆโสภณ วิมลสีลาจารนิวิฐ พิพิธคัมภีร์ปริวรรตธารี ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม

๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็น สมเด็จพระราชาคณะ ที่ สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พรหมวิหารธำรงวราธิมุต วิสุทธิศีลาจารนิวิฐ ภาวนากิจสุวิธาน ไพศาลหิตานุหิตดิลก ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี อรัญวาสี

สมณศักดิ์ต่างประเทศ
พ.ศ.๒๕๕๖ ได้รับสมณศักดิ์จากรัฐบาลประเทศพม่า ที่ อัครมหาบัณฑิต

Cr.ข้อมูลประวัติจาก wikipedia

Leave a Reply