ว่าที่ผู้สมัครส.ส.นครศรีฯร่วมบุญประเพณีให้ทานไฟ ชู 3 ยุทธศาสตร์ 7 วัฒนธรรมนักการเมืองวิธีพุทธ

เมื่อวันพุธที่ 9 ม.ค. 2562 นายกันตภณ สุดใจ รองหัวหน้าพรรคพรรคแผ่นดินธรรม ภาคใต้ พร้อมด้วยว่าที่ผู้สมัครส.ส.นครศรีธรรมราชของพรรคประกอบด้วย นายณัฐวีร์ ภูมี เขต 1 นางอมรรัตน์ รักษ์เดช เขต 3 นายสุนทร รัตนบุรี เขต 4 นางอนงค์ อนุพงศ์ เขต 5 นางจิราเพชร สุดใจ เขต 6 ได้ลงพื้นที่เข้าไปร่วมทำบุญประเพณีให้ทานไฟที่วัดพรหมราช อำเภอร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช ได้พบปะญาติธรรมและชาวบ้านบริเวณใกล้วัดที่มาร่วมงานประเพณีบุญ

นายพลากร เทศนำ เลขาธิการพรรคแผ่นดินธรรม ได้ระบุว่า พระพุทธศาสนาเป็นของพวกเราชาวพุทธทุกคน หน้าที่ของพี่น้องเราคือช่วยกันบอกต่อให้ทุกคนทราบว่า พรรคแผ่นดินธรรม พรรคชาวพุทธของเราเกิดขึ้นแล้ว พร้อมที่จะลงสู่สนามการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้น การมีพรรคชาวพุทธมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ในการสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นกับพระพุทธศาสนา เราขอยืนยันว่าสำหรับประเทศเรา”พระพุทธศาสนาอยู่ได้ ทุกสถาบันอยู่รอด”

ทั้งนี้พรรคแผ่นดินธรรม มีสโลแกรนคือศีลธรรม นำชาติ พรรคชาวพุทธ เพื่อให้พุทธศาสนิกชน พี่น้องชาวพุทธผู้รักและห่วงใยพระพุทธศาสนาได้ทราบถึงอุดมการณ์ เหตุผลและความจำเป็นที่เราจะเป็นตัองมีพรรคแผ่นดินธรรม มีวัฒนธรรมองค์กรพรรคแผ่นดินธรรม

ภายใต้ยุทธศาสตร์ 3 ขา ซึ่งประกอบด้วย ขาที่ 1 คณะสงฆ์ ขาที่ 2 สมาพันธ์ชาวพุทธ ขาที่ 3 พรรคแผ่นดินธรรม จุดมุ่งหมายเพื่อช่วยกันค้ำช่วยกันยันสถาบันพระพุทธศาสนาให้มั่นคงเป็นปึกแผ่น วัฒนาถาวรยั่งยืนยาวนาน

ชาวแผ่นดินธรรมเป็นชาววัด เป็น DNA พุทธขนานแท้ แม้คุณธรรมจะไม่ใช่ประเภทอจลศรัทธา อันเป็นคุณสมบัติของพระโสดาบันก็ตาม แต่ก็ครองตนด้วยหลักศีลธรรม นำชีวิต ต่อมา เมื่อมีโอกาสได้ร่วมอุดมการณ์ปกป้องพระพุทธศาสนา ภายใต้ร่มชายคา “พรรคแผ่นดินธรรม” จึงได้นำหลักศีลธรรมใช้เป็นสโลแกนของพรรคว่า “ศีลธรรม นำชาติ”

เพื่อให้ภารกิจปกป้องพระพุทธศาสนา ดำเนินไปบรรลุวัตถุประสงค์ จึงหลอมรวมดวงใจชาวพุทธเป็นหนึ่งเดียว แม้มีความแตกต่างและหลากหลาย แต่มีความงดงามด้วยศีลธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จนกระทั่งนำไปสู่ความเป็นวัฒนธรรมองค์กรของพรรคแผ่นดินธรรม 7 ประการ ซึ่งเรียกว่าหลักอปริหานิยธรรม 7 ประการ สำหรับพรรคแผ่นดินธรรม ได้แก่

1. ประชุมกันเนืองนิตย์ สร้างความรู้ถูก ความเข้าใจถูกในความเป็นชาวแผ่นดินธรรม 2. ประชุม / เลิกประชุม และร่วมทำภารกิจของพรรคแผ่นดินธรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน 3. ไม่บัญญัติ สิ่งที่พรรคมิได้บัญญัติ ไม่ถอนสิ่งที่พรรคได้บัญญัติไว้แล้วโดยพลการ ยึดถือปฏิบัติตามอุดมการณ์ของพรรค 4. เคารพนับถือ เชื่อฟัง และให้เกียรติ บุคคลที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของพรรค เช่น ประธานที่ปรึกษาพรรค หัวหน้าพรรค รองหัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค ผู้อำนวยการพรรค ตลอดถึงกรรมการบริหารพรรค และปฏิบัติภารกิจของพรรคตามที่ได้รับมอบหมาย 5. ให้เกียรติ ให้ความปลอดภัยซึ่งกันและกัน มีเสรีภาพ มีภราดรภาพ มีความเสมอภาคต่อกัน 6. เคารพนับถือบูชาพระรัตนตรัย และถวายความอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา 7. ทำหน้าที่ถวายอารักขาคณะสงฆ์ โดยพระธรรมวินัยและด้านกฎหมาย ให้คณะสงฆ์ทั่วสังฆมณฑลได้ปฏิบัติศาสนกิจด้วยความผาสุก

ทั้งนี้นี้บุญประเพณีให้ทานไฟสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ http://www.mcu.ac.th/site/articlecontent_desc.php?article_id=695&articlegroup_id=149

Leave a Reply