สถาบันวิจัย มจร ประกาศผลงานวิจัยดีเด่นประจำปี’63 คัดจาก 405 เหลือเพียง 35 เรื่อง

          วันนี้ (15 ม.ค. 64)  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดย พระสุธีรัตนบัณฑิต ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ได้ประกาศผลงานวิจัยที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อรับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นประจำปี 2563 โดยในปี2563 สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ได้อนุมัติจบโครงการวิจัยจำนวน 405 เรื่องคัดเหลือเพียง 35 เรื่อง

         สำหรับผลงานวิจัยดีเด่น เช่น พ่อแม่มือใหม่ : แนวคิดและขบวนการเสริมสร้างความมั่นคงของครอบครัวตามแนวพุทธศาสนา ผู้วิจัยคือ พระเทพปริยัติเมธี วิทยาเขตนครสวรรค์ , เครือข่ายพระนักพัฒนา : แนวปฎิบัติและกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง ของ พระครูสมุห์วัลลภ ฐิตสํวโร วิทยาเขตเชียงใหม่,การท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมของอีสานใต้ : ประวัติศาสตร์ เส้นทาง และการเสริมสร้างเครือข่ายในประชาคมอาเซียน ของ ผศ.ดร.ธนู ศรีทอง วิทยาเขตสุรินทร์ ,รูปแบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวตลาดน้ำที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและวัฒนธรรมในประเทศไทย ของ ผศ.ดร.ปัญญา คล้ายเดช วิทยาเขตขอนแก่น  เป็นต้น

         สำหรับสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2522 เพื่อเป็นอนุสรณ์เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยมหาราช ได้ทรงสถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครบรอบ 90 ปี มีภารกิจสำคัญคือ ดำเนินการวิจัยและพัฒนางานวิชาการ เพื่อสร้างองค์ความรู้ควบคู่ไปกับกระบวนการเรียนการสอน เน้นการพัฒนาองค์ความรู้ในพระไตรปิฎก โดยวิธีสหวิทยาการแล้วนำองค์ความรู้ที่ค้นพบมาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาศีลธรรมและจริยธรรมของสังคม รวมทั้งพัฒนาคุณภาพงานวิชาการด้านพระพุทธศาสนา

        สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ แม้จะก่อตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ.2522 ก็ตาม แต่การดำเนินงานสนองนโยบายตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งเอาไว้ ได้เริ่มปฏิบัติอย่างจริงจังเมื่อ พ.ศ. 2527 โดยมหาวิทยาลัยได้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 2 คณะ คือ คณะกรรมการนโยบายและคณะกรรมการดำเนินงาน รวมทั้งได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานซึ่งประกอบด้วย ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ

          สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ได้ดำเนินการพัฒนาโครงการวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย คือ การพัฒนาการวิจัยทางพระพุทธศาสนาควบคู่กับศาสตร์สมัยใหม่เพื่อการพัฒนาจิตใจและสังคม ภายใต้ปณิธาน  ศูนย์กลางการวิจัยพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ เพื่อพัฒนาจิตใจและปัญญาในระดับชาติและนานาชาติ

         ปัจจุบันสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์มี พระสุธีรัตนบัณฑิต เป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ สำหรับ

              สำหรับผลงานวิจัยดีเด่นประจำปี 2563 มีดังนี้

Leave a Reply