สถาบันวิจัย มจร ประกาศผลงานวิจัยดีเด่นประจำปี’63 คัดจาก 405 เหลือเพียง 35 เรื่อง

1,547 Views

          วันนี้ (15 ม.ค. 64)  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดย พระสุธีรัตนบัณฑิต ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ได้ประกาศผลงานวิจัยที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อรับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นประจำปี 2563 โดยในปี2563 สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ได้อนุมัติจบโครงการวิจัยจำนวน 405 เรื่องคัดเหลือเพียง 35 เรื่อง

         สำหรับผลงานวิจัยดีเด่น เช่น พ่อแม่มือใหม่ : แนวคิดและขบวนการเสริมสร้างความมั่นคงของครอบครัวตามแนวพุทธศาสนา ผู้วิจัยคือ พระเทพปริยัติเมธี วิทยาเขตนครสวรรค์ , เครือข่ายพระนักพัฒนา : แนวปฎิบัติและกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง ของ พระครูสมุห์วัลลภ ฐิตสํวโร วิทยาเขตเชียงใหม่,การท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมของอีสานใต้ : ประวัติศาสตร์ เส้นทาง และการเสริมสร้างเครือข่ายในประชาคมอาเซียน ของ ผศ.ดร.ธนู ศรีทอง วิทยาเขตสุรินทร์ ,รูปแบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวตลาดน้ำที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและวัฒนธรรมในประเทศไทย ของ ผศ.ดร.ปัญญา คล้ายเดช วิทยาเขตขอนแก่น  เป็นต้น

         สำหรับสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2522 เพื่อเป็นอนุสรณ์เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยมหาราช ได้ทรงสถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครบรอบ 90 ปี มีภารกิจสำคัญคือ ดำเนินการวิจัยและพัฒนางานวิชาการ เพื่อสร้างองค์ความรู้ควบคู่ไปกับกระบวนการเรียนการสอน เน้นการพัฒนาองค์ความรู้ในพระไตรปิฎก โดยวิธีสหวิทยาการแล้วนำองค์ความรู้ที่ค้นพบมาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาศีลธรรมและจริยธรรมของสังคม รวมทั้งพัฒนาคุณภาพงานวิชาการด้านพระพุทธศาสนา

        สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ แม้จะก่อตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ.2522 ก็ตาม แต่การดำเนินงานสนองนโยบายตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งเอาไว้ ได้เริ่มปฏิบัติอย่างจริงจังเมื่อ พ.ศ. 2527 โดยมหาวิทยาลัยได้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 2 คณะ คือ คณะกรรมการนโยบายและคณะกรรมการดำเนินงาน รวมทั้งได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานซึ่งประกอบด้วย ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ

          สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ได้ดำเนินการพัฒนาโครงการวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย คือ การพัฒนาการวิจัยทางพระพุทธศาสนาควบคู่กับศาสตร์สมัยใหม่เพื่อการพัฒนาจิตใจและสังคม ภายใต้ปณิธาน  ศูนย์กลางการวิจัยพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ เพื่อพัฒนาจิตใจและปัญญาในระดับชาติและนานาชาติ

         ปัจจุบันสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์มี พระสุธีรัตนบัณฑิต เป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ สำหรับ

              สำหรับผลงานวิจัยดีเด่นประจำปี 2563 มีดังนี้

Leave a Reply