ผู้ว่าฯ..พาเข้าวัด

“ สองที่ปรึกษาปลัด มท. เยือน “โคกอีโด่ยวัลเล่ย์” จ.อุบลฯ ชมพลัง “บวร” นำจิตอาสาขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) สู่การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “

 วันที่ 28 พฤษภาคม 2565 เมื่อเร็ว ๆ นี้นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์วรวรรณ โรจนไพบูลย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชฐ โสวิทยสกุล ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และแนวทางการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ ณ วัดป่าศรีแสงธรรม บ้านดงดิบ หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี พระปัญญาวชิรโมลี เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย รวมถึง นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำชุมชน เครือข่าย “โคก หนอง นา” และภาคีเครือข่ายการดำเนินงานในระดับพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับและสนับสนุนการดำเนินงานฯ

ในส่วนของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี นายพิสดาร ประดา พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางสาววิจิตร หลงชิน ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางไพรวัลย์ คำจริง พัฒนาการอำเภอโขงเจียม และพัฒนาการอำเภอกลุ่มอำเภอที่ 4-5 ในจังหวัดฯ รวม 10 อำเภอ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอ ตลอดจนเจ้าของแปลง “โคก หนอง นา โมเดล” ในพื้นที่ได้เข้าร่วมให้การต้อนรับคณะจากกระทรวงมหาดไทย รวมถึงนำผลผลิตจากโครงการฯ เพื่อมอบให้คณะผู้บริหารนำไปมอบให้กับครัวเรือนยากจนเป้าหมายตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วย

จังหวัดอุบลราชธานี ได้ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล นำโดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” วัดป่าศรีแสงธรรม เมื่อเดือนตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา เพื่อยกระดับพื้นที่ “โคก หนอง นา โมเดล” หรือ “โคกอีโด่ยวัลเล่ย์” วัดป่าศรีแสงธรรม แห่งนี้ ให้เป็นต้นแบบเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG) โดยมีนวัตกรรมในการเป็นแหล่งทดสอบ ทดลองงานทางด้านเทคโนโลยีพลังงานกับการเกษตรอย่างยั่งยืน หรือเป็นที่รู้จักกันดีในนาม “โคกอีโด่ยวัลเล่ย์”

สำหรับการดำเนินกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย การจัดกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม นำสู่ ทาน ศีล ภาวนา กิจกรรมพลัง” บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน ราชการ) ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน โดยการมอบสิ่งของเครื่องใช้ อาหาร น้ำดื่ม แก่คนในชุมชน  กิจกรรมมอบผลผลิตจากแปลงมหานครโคก หนอง นา และคณะผู้มีจิตศรัทธา ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อนำไปมอบให้ครัวเรือนยากจนเป้าหมายตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 3 ครัวเรือน ในหมู่บ้านดงดิบ หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม

จากนั้นคณะฯ ได้ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยมี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมร่วมกันปลูกต้นไม้ในรูปแบบทำเกษตรเพอร์มาร์คัลเจอร์, การทำปุ๋ยหมักโบกาฉิ และการถ่ายทอดแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีพลังงาน

ท้ายที่สุด ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย และผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้เยี่ยมชมร้านบ้านสวนต้นเทียนไหมไทย อำเภอสว่างวีระวงศ์ ซึ่งเป็นจุดจำหน่ายและเรียนรู้วิธีการทอผ้าในรูปแบบลวดลายต่างๆ ก่อตั้งมาเมื่อปี 2545 โดยมี นางอุบลกาญจน์ โหตระไวศยะ เป็นประธานกลุ่มฯ ปัจจุบัน มีสมาชิกกว่า 100 คน และได้รับการคัดสรรเป็นสินค้า OTOP ระดับ 5 ดาว ที่มีชื่อเสียงและเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของจังหวัดอุบลราชธานี โดยเฉพาะผ้าทอพื้นเมืองที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก คือ ผ้ากาบบัว ซิ่นทิวมุกจกดาว เป็นผ้าที่มีแหล่งกำเนิดและเป็นผ้าประจำจังหวัดอีกด้วย

Leave a Reply