ผอ.สำนักพุทธฯประกาศ “เจตจำนงสุจริตเป็นที่ตั้ง”ท่ามกลางกระแสร้อนแรง “เงินทอนวัด”

             ช่วงบ่ายวันนี้ (๒๑ เม.ย.๖๔) เพจสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ท่ามกลางกระแสข่าวการดำเนินคดีกับอดีตพระเถระที่กลับหวนครองจีวร โดยมีใจความว่า

          ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๕๖

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)และนโยบาย

ของรัฐบาล ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยปลูกฝังค่านิยม

คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต

เพื่อตอบสนองความต้องการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และสร้างความเชื่อมั่นในระบบราซการ

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินงานตาม

พันธกิจตามนโยบายรัฐบาลและเพื่อสนองงานคณะสงฆ์ จึงขอประกาศแสดง “เจตจำนงสุจริต”

ในการบริหารราชการเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากรในสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ถือปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่น ๆ และเป็นการแสดงความตั้งใจ ที่จะนำพาองค์กร

ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และพร้อมที่จะได้รับการตรวจสอบ

          การปฏิบัติงานตามเจตจำนงที่ได้แสดงไว้ ดังนี้

๑. บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัดและเปิดเผยข้อมูล

ข่าวสารอย่างตรงไปตรงมา

๒. ปลูกฝังค่านิยมแก่บุคลากรของหน่วยงานให้มีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรม

จริยธรรม นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต

๓. ดำเนินงานตามภารกิจปราศจากการทุจริตและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามา

มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน

๔. ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล บรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์

โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

๕. ไม่แสวงหาผลประโยชน์และไม่ให้หรือไม่รับผลประโยชน์ส่วนตนและผู้อื่น เว้นแต่

การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด

๒. ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการสื่อสารโดยนำเทคโนโลยีทันสมัยมาปรับใช้ เพื่อให้เข้าถึง

ข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว รวมถึงการแจ้งเบาะแสการทุจริตหรือเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน   ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔

แหล่งมา : เพจสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 

Leave a Reply