โปรดเกล้าฯ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระราชาคณะชั้นสามัญที่ “พระภาวนาวัชราจารย์”

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่พระบรมราชโองการประกาศพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ ความว่า

Leave a Reply