อธิการบดี มจร ย้ำนโยบาย  การปฏิบัติธรรมประจำปีเน้นทั้ง Onsite กับ Online

 

วันที่ 23 พ.ย. 64   เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา พระธรรมวัชรบัณฑิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ลงนามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564

ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าว อธิการบดี มจร ได้ย้ำนโยบายการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานประจำปีแบบ Hybrid โดยเน้นการปฏิบัติทั้ง  Onsite การปฏิบัติธรรมในพื้นที่จริง และการปฏิบัติธรรมแบบ Online  และได้มอบหมายให้หน่วยงานจัดการศึกษา ทั้งส่วนกลางและภูมิภาคดำเนินการจัดกิจกรรมให้สอดรับกับสถานการณ์และความต้องการของนิสิต

พระธรรมวัชรบัณฑิต ได้กล่าวย้ำว่า การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานประจำปีนั้น เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้นิสิตสามารถเข้าถึงความหมายที่แท้จริงของพระพุทธศาสนา ส่วนตัวได้ย้ำกับผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมว่าสถานการณ์โควิดได้คลี่คลายลงบ้างแล้ว ควรเน้นการปฏิบัติแบบ Onsite โดยจัดวางมาตรการการดูแลทุกขั้นตอนให้สอดรับกับกระทรวงสาธารณสุข

ตลอดเวลาที่ผ่านมานั้น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ออกนโยบายกระตุ้นให้ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้สวดมนต์ปฏิบัติธรรมร่วมกันทุกเช้าวันจันทร์ของต้นเดือน และสนับสนุนให้เข้ารับการปฏิบัติธรรมตลอด 7 วันโดยไม่ถือเป็นวันลาด้วย

รายละเอียดประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

Leave a Reply