‘อธิการบดี มจร’นำปลูกต้นไม้อีก100ต้นแปลงโครงการพุทธเกษตร

วันที่ 4 ส.ค.2562 พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา นำคณะผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่ประกอบด้วย พระมหาสุระศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน ผู้อำนวยการสถาบันภาษา พระมหาราชัน จิตปาโล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต พระมหาพุทธศักดิ์ ฐานิสฺสโร ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต พระปลัดสรวิชญ์ อภิปุญฺโญ หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว พระมหาอนุชา กาญจโน กองวิเทศสัมพันธ์ และคณะร่วมปลูกต้นไม้แปลงโครงการพุทธเกษตร มจร โดยมีคุณวนุสรา เป็นเจ้าภาพภวายต้นไม้พร้อมจัดเตรียมพื้นที่ปลูกต้นไม้ จำนวน 100 ต้น พร้อมคณะกัลยาณมิตรในการปลูกต้นไม้ และขออนุโมทนาชื่นชมในกุศลและเจตนาของท่านเจ้าภาพ

Leave a Reply