กก.หมู่บ้านรักษาศีล 5 ลงพื้นที่ “บ้านแพ้ว” จังหวัดสมุทสาคร พอใจผลงาน พร้อมชื่นชมอัตลักษณ์ชาวรามัญ ขอให้รักษารากเหง้าแบบนี้ไว้

วันที่ 4 กันยายน 2566 ณ วัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม (วัดมอญ ) บ้านราษฎร์ ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร พระพรหมเสนาบดี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 7 ในฐานะรองประธานอำนวยการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 พระเทพเสนาบดี รองประธานคณะกรรมการบริหารกลาง พระเทพปวรเมธี ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนระดับหน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” หนกลาง พระเทพปริยัติโสภณ รองประธานกรรมการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” หนกลาง พร้อมผู้แทนคณะกรรมการบริหารกลาง คณะกรรมการขับเคลื่อนระดับหน และผู้เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามผลการการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ฯ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” โดยมีคณะสงฆ์ในเขตปกครองประกอบด้วย พระเทพสาครมุนี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 14 พระราชวชิรโมลี รองเจ้าคณะภาค 14 พระมงคลพัฒนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร พระรามัญมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาครฝ่ายธรรมยุต พร้อมด้วยพระสังฆาธิการ ส่วนราชการประกอบ นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกส่วนงาน และพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วน ให้การถวายการต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการตรวจเยี่ยมอย่างพร้อมเพรียงกัน

โอกาสนี้ นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้กล่าวว่า จังหวัดสมุทรสาครมีวัดทั้งสิ้นจำนวน 110วัด ประกอบด้วย 3 นิกาย คือ มหานิกาย 98 วัด ธรรมยุต 11 วัด และอนัมนิกายจำนวน 1 วัด ประชากรของจังหวัดสังคมพหุวัฒนธรรมมีทั้งคนไทยเชื้อสายจีน และคนไทยเชื้อสายมอญ อาชีพส่วนใหญ่คืออุตสาหกรรม การประมง และเกษตรกรรม ดำเนินตามหลักพระพุทธศาสนา จังหวัดสมุทรสาคร ได้ดำเนินโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ร่วมกับภาคีเครือข่าย โดยบูรณาการร่วมกันตามหลัก “บวร” ในการขับเคลื่อนดำเนินการตามหลักเบญจศีลและเบญจธรรม ดำเนินการผ่านโครงการหมู่บ้านยั่งยืน บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง เพื่อให้คนในชุมชนมีความมั่นคงทางด้านอาหารที่สมบูรณ์ โครงต่าง ๆ เหล่านี้จัดขึ้นเพื่อมุงหวังให้ประชาชนอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

ด้าน นายสันติ หงษา กำนันตำบลหลักสาม ได้กล่าวว่า บ้านราษฎร์ หมู่ 2 ที่คณะสงฆ์และสำนักงานพระพุทธศาสนา กำหนดให้เป็นหมู่บ้านนำร่องตัวอย่าง มีประชากร 433 ครัวเรือน รวม 1244 คน มี วัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม เป็นศูนย์ร่วมจิตใจ ซึ่งมี พระรามัญมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาครฝ่ายธรรมยุต เป็นเจ้าอาวาส ประชาชนในชุนชนบ้านวัดราษฎร์ เข้าวัดทำบุญปฎิบัติธรรม ฟังเทศน์ รักษาศีล 5 อยู่เป็นนิจ โดยใช้ชีวิตที่เรียบง่าย ถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกัน โดยน้อมนำหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งส่งผลให้ประชาชนในชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข รักใคร่สามัคคี ไม่มีปัญหาใดที่นำมาซึ่งความรุนแรง

ในขณะที่กรรมการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ได้ซักถามปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในชุมชนทั้งเรื่อง กลุ่มเปราะบาง ยาเสพติด พร้อมกับชื่นชมคณะสงฆ์ทั้ง 2 นิกายที่ร่วมมือร่วมใจกันทำงานเป็นแบบอย่างที่ดีแก่คณะสงฆ์จังหวัดอื่น ๆ รวมทั้งชื่นชมชาวอำเภอบ้านแพ้วที่รักษาอัตลักษณ์รากเหง้าความเป็นชาวรามัญหรือมอญได้อย่างเหนียวแน่นทั้งเรื่องแต่งกาย และภาษา พร้อมทั้งแนะนำให้ดึงเด็กและเยาวชนร่วมกันสืบสาน รักษา ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมของดีที่มีอยู่ในชุมชนหมู่บ้าน..

ด้าน พระรามัญมุนี เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาครฝ่ายธรรมยุติ ได้กล่าวต้อนรับด้วยภาษามอญว่า “เติงตะเลิงระอาว” แปลว่ายินดีต้อนรับคณะกรรมการทั้งฝ่ายคณะสงฆ์และฝ่ายบ้านเมือง และยินเป็นอย่างยิ่งที่บ้านราษฎร์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านตัวอย่าง ในการเป็นหมู่บ้านรักษาศีล 5 ยินดีให้คณะกรรมการแนะนำ เพื่อจะได้ปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นต่อไป พร้อมกับ “ตังกุนระอาว” แปลว่า ขอบคุณ ปิดท้าย..

Leave a Reply