ชาวพุทธเมียนมากว่า 5 หมื่น ร่วมบวชเณร 5 พัน ฉลองยกฉัตรเจดีย์ 126 ชิ้น

“ผู้บริหารม.สงฆ์ มจร” ร่วมพิธีบวชเณรเมียนมา 5,000 รูป ฉลองยกฉัตรเจดีย์ 126 ชิ้น เปิดอาคารเรียนและมอบทุนการศึกษา มีพุทธศาสนิกชนร่วมกว่า 5 หมื่นคน

วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2562 พระปลัดสรวิชญ์ อภิปญฺโญ,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 23-24 ธันวาคม พ.ศ.2562 ได้ร่วมเดินทางกับพระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร พร้อมด้วยคณะเดินทางไปร่วมงานบรรพชาสามเณร 5,000 รูป และฉลองยกฉัตรเจดีย์ 126 ชิ้น เปิดอาคารเรียนและมอบทุนการศึกษา วัดเจดีย์ Sandaku (Sandalwood) หรือวัดไม้จันท์ ที่รัฐมะเกว ประเทศเมียนมา ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำอิระวดี โดยมีเจดีย์เมียตะลูนตั้งอยู่ทางเหนือของเมืองเป็นโบราณสถานที่โดดเด่น

สำหรับพิธียกฉัตรทองขึ้นบนยอดเจดีย์จำนวน126 เจดีย์ จัดทำโดยพระภัททันตะ นาคทีปะ เจ้าอาวาสวัดเจดชองเมียนมา และได้รับการอุปถัมภ์จาก ดร.คิมฉ่วย พร้อมครอบครัว (Dr. Khin Shwe, Chairman of Sasana Nuggaha Association in Myanmar, and founding the Association of Asian Buddhist Community (ABC))ในการนี้ ดร.คิมฉ่วยยังได้นำลูกชายบรรพชาเป็นสามเณรเพื่อร่วมสมโภช์ด้วย ซึ่งมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎร รัฐมนตรีกรมการศาสนาและรัฐมนตรีประจำรัฐพร้อมด้วยประชาชนเข้าร่วมงานมากกว่า 50,000 คน

พระปลัดสรวิชญ์ กล่าวว่า ในการนี้คณะจากประเทศไทยยังเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยพระพุทธศาสนาในสุวรรณภูมิ กรณีศึกษา รัฐมอญ พม่า โดยความร่วมมือของนักวิจัยทั้งฝ่ายไทยและพม่าพบว่า วัดเจดีย์ Sandaku (Sandalwood) หรือวัดไม้จันท์นี้เป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในเมียนมาอีกแห่งหนึ่งอยู่ห่างจากเมืองย่างกุ้งประมาณ 519 กิโลเมตรจากเมื่องย่างกุ้ง โดยใช้เวลาเดินทางจากสนามบินโดยรถยนต์ประมาณ 10 ชั่วโมง

ภูมิประเทศส่วนใหญ่แวดล้อมด้วยภูเขา ชาวพม่าจะรู้กันทั่วไปว่านี้คือเมืองพุทธคยา( Buddha Gayar)ของประเทศเมียนมา ด้วยความเชื่อทางประเพณีวัฒนธรรมของชาวพุทธในพื้นที่นี้ว่าเป็นดินแดนที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าในภัทรกัปปัจจุบันคือมีพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ ได้แก่ พระกกุสันธพุทธเจ้า พระโกนาคมนพุทธเจ้า พระกัสสปพุทธเจ้า พระโคตมพุทธเจ้า (พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน) และพระเมตไตยพุทธเจ้าซึ่งเชือกันว่าอนาคตอีกหลายล้านปีนับจากที่พระศรีศากยมุนีโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพพานจะกลับมายังโลกมนุษย์อีกครั้ง

สำหรับวัดเจดีย์ไม้จันท์หอมเป็นวัดที่เชื่อกันว่าสร้างไว้เป็นสัญลักษณ์สำหรับพระเมตไตยพระพุทธเจ้าชึ่งชาวท้องถิ่นเชื่อกันว่าพระองค์จะมาตรัสรู้อยู่ในเมืองนี้ จึงสร้างเจดีย์ขึ้นเพื่อเป็นพุทธานุสติเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ

สำหรับประวัติความเป็นมาของวัดเจดีย์ไม้จันท์นี้เชื่อกันว่พระโคตมพระพุทธเพร้อมด้วยพระอรหันจำนวน 500 องค์เคยเสด็จมาเทศน์โปรดชาวบ้านแถบนี้เป็นเวลา 7 วันในแต่ละวันจะมีผู้เข้าถึงธรรมจำนวน 84,000 คน ขณะเดี่ยวกันได้ฟังเจ้าอาวาสได้เล่าให้ฟังว่า มีพระมหาบุญนะ(Arahat Ashin Maha Ponna) เดินทางมาด้วยเรือสำเภามาจากเกาะมาลายู มาลงที่หมู่บ้าน Vanijjagama ด้วยความศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าจึงได้สร้างวัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาชื่อว่า วัด “Kyaung Taw Yar” หลังจากสร้างวัดเสร็จก็ได้นิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยคณะสงฆ์หมู่ใหญ่พำนักอยู่วัดแห่งนี้ 7 วัน และได้เทศน์สอนประชาชนโดยมีผู้เข้าฟังธรรมและเข้าฟังจำนวน 84000 ต่อวัน ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว

แต่สำหรับพิธีฉลองเจดีย์ในครั้งนี้เป็นการสร้างขึ้นเพื่อเป็นพุทธานุสติระลึกถึงพระพุทธเจ้า 3 พระองค์ คือพระกกุสันธพุทธเจ้า พระโกนาคมนพุทธเจ้า และพระกัสสปพุทธเจ้า เป็นเจดีย์ที่อยู่บนภูเขาเชื่อกันว่าเป็นที่อยู่ของเทพ ชื่อว่า วิษณุ ทำหน้าที่ในการรักษาปกป้องพื้นป่าและภูเขาแห่งนี้

ส่วนพิธีเปิดอาคารเรียนและมอบทุนการศึกษาแก่โรงเรียนการศึกษาขึ้นพื้นฐานในครั้งนี้ได้รับทุนสนันสนุนจาก ดร.คิมฉ่วยและครอบครัวโดยมีดารานักแสดงและประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากกว่า 30,000 คน

พระปลัดสรวิชญ์ กล่าวด้วยว่า พระพุทธศาสนาในสุวรรณภูมิเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวสำหรับชาวพุทธในกลุ่มประเทศอาเชียนมาก เพราะแต่เดิมเราใช้ศาสนาเป็นตัวเชื่อมความเป็นพี่เป็นน้องกัน ความสัมพันธ์อันดีของสังคมเกิดจากการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม โดยเฉพาะวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาที่มีความคล้ายคลึงกันจึงทำให้เกิดความสามัคคีช่วยเหลือ เกื้อกูลกันมาตลอดหากจะเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคนในแต่ละประเท ศผ่านการใช้พระพุทธศาสนาเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรม ผ่านการศึกษาวิจัยและจัดกิจกรรมร่วมกันก็จะทำทำให้เกิดความสามัคคีสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในภูมิภาคนี้และยังสามารถขยายผลไปสู่พื้นที่อื่นๆ ไปทั่วโลกได้อีกด้วย

Leave a Reply