ตั้งรองอธิการบดี มจร รก.เจ้าอาวาสวัดภาวนาภิรตาราม

           วานนี้ (๘ ก.พ. ๖๔)  สมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก  กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม มอบใบตราตั้งแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดภาวนาภิรตาราม แก่ พระโสภณวชิราภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร)

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๓๒ สอบได้  เปรียญธรรม ๖ ประโยค

พ.ศ. ๒๕๓๒ สำเร็จ ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา (พธ.บ.) เกียรตินิยม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พ.ศ. ๒๕๔๒ สำเร็จ ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (พธ.ม.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๒๗ ม.ค.๒๕๖๔ สภามหาวิทยาลัย มจร. อนุมัติให้ พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก ป.ธ.๖, พธ.บ., พธ.ม.) ผจล.วัดอรุณราชวราราม, รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร. สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก (พธ.ด.) รุ่น ๑๗/๒๕๖๓ สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มจร. (ส่วนกลาง)

รางวัลเกียรติยศ

พ.ศ. ๒๕๖๓ รับรางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรม

ตำแหน่งฝ่ายปกครอง

เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

พ.ศ.๒๕๖๔ เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดภาวนาภิรตาราม

ตำแหน่งฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็น รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับสมณศักดิ์

พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็น เปรียญธรรม ๖ ประโยค

พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ วิบุลศาสนภารธุราทร บวรสังฆวรนายก ฐานานุกรมใน พระพรหมวชิรญาณ วัดยานนาวาฯ

๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระโสภณวชิราภรณ์

พ.ศ.๒๕๖๓ ได้รับสมณศักดิ์ “อัคคมหาบัณฑิต” จากประเทศ สหภาพเมียนมา

Leave a Reply