แต่งตั้ง “พระเทพปวรเมธี” รองอธิการบดี มจร เป็น “รก.รองประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์”

วันที่ 23 ก.ค.65 เมื่อช่วงค่ำวันนี้เพจสำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ได้เผยแพร่คำสั่งประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ (พระพรหมบัณฑิต)  เรื่อง แต่งตั้งรักษาการรองประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ ประจำส่วนกลาง ความว่า

เพื่อให้การบริหารงานของศูนย์พระปริยัตินิเทศแห่งคณะสงฆ์ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ อาศัยอำนาจความในข้อ 30 แห่งข้อบังคับคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรมว่าด้วย การบริหารงานบุคคลการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. 2563 ออกความในพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2562  จึงแต่งตั้้งให้ พระเทพปวรเมธี (ประสิทธิ์ พฺรหฺมรํสี) อายุ 62 พรรษา 39 วิทยฐานะ น.ธ.เอก,ป.ธ.5 พธ.บ.,Ph.D วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ดำรงตำแหน่ง “รักษาการรองประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ ประจำส่วนกลาง” ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่งวันที่ 1 กรกฎาคม พุทธศักราช 2565

สำหรับพระเทพปวรเมธี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะภาค 15 รองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  การคัดสรรเลือกตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเมื่อเดือนที่ผ่านมาเป็นรูปหนึ่งที่ถูกเสนอชื่อเป็นผู้เหมาะสม ดำรงตำแหน่งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แต่สุดท้ายพลาด!!

Leave a Reply