สังคมมหาจุฬา ฯ ครึกครื้น “พระพรหมบัณฑิต”ประชุมครั้งแรกในฐานะอุปนายกสภา มจร

        วันนี้ (31 มี.ค.64)  ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งวันนี้พระพรหมบัณฑิต อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในฐานะอุปนายกสภามหาวิทยาลัยเข้าประชุมครั้งแรก  โดย พระธรรมปัญญาบดี นายกสภามหาวิทยาลัย ได้มอบหมายให้ พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานในการประชุม

       ซึ่งวาระสำคัญในการประชุม มีการอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีครั้งที่ 1 จำนวน 1,950 รูป/คน มีการพิจารณาอนุมัติจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรีศรีไพบูลย์

         สำหรับโครงการขยายห้องเรียน มจร กาญจนบุรี ที่เปิดทำการเรียนการสอนมาแล้ว 17 ปี ผลิตนิสิตจบปริญญาตรีไปแล้ว 12 รุ่น  ซึ่งวันนี้มี พระเทพปริยัติโสภณ เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี ผู้อำนวยการห้องเรียน มจร กาญจนบุรี นำคณะผู้บริหาร อาจารย์ ตัวแทนพระสังฆาธิการ และผู้แทนหน่วยงานราชการจังหวัดกาญจนบุรี เข้าชี้แจงและยืนยันความพร้อมต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย พระนครศรีอยุธยา  ซึ่งที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบให้มีการจัดตั้งในนาม “วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรีศรีไพบูลย์”

        นอกจากนี้มีการพิจารณาลดค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับนิสิตนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่างสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและมูลนิธิเครือข่ายสถานประกอบการส่งเสริมคนดีมีวินัยรักและภูมิใจในชาติ รวมทั้งขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย ดังนี้เป็นต้น

       การเข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยของพระพรหมบัณฑิต อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันนี้เป็นครั้งแรกตั้งแต่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอุปนายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งได้สร้างความครึกครื้นคึกคักให้กับผู้บริหารและคณาจารย์เป็นอย่างมาก  และถือว่า หวนกลับมาสู่มหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งนี้เป็นครั้งแรกตั้งแต่วางบทบาทลงจากอธิการบดีลงเมื่อ 3 ปีที่แล้ว ซึ่งเป็นที่คาดการณ์ว่าอนาคตพระพรหมบัณฑิตคงไม่พ้นที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่ง “นายกสภามหาวิทยาลัย” เป็นลำดับสืบต่อไป..

Leave a Reply