กรมการขนส่งทางบก..เปิดทางพระภิกษุ-สามเณรทำใบขับขี่ได้

              กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งทางบกกรุงเทพมหานครที่ 5 แจ้งเรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฎิบัติกรณีพระภิกษุ -สามเณรยื่นขอดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถ

             ด้วยสำนักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอข่าวทางสื่อมวลชน กรณีพระภิกษุหรือสามเณรขับขี่รถยนต์และจักรยานยนต์ เป็นเหตุให้เกิดความสูญเสีย เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของประชาชนอันส่งผลกระทบต่อความศรัทธาและความเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชน ในคราวประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563…

              กรมการขนส่งทางพิจารณาแล้วขอเรียนว่า เพื่อให้การดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถของพระภิกษุหรือสามเณรสอดคล้องกับมติมหาเถรสมาคมดังกล่าว ให้กรมการขนส่งทางบกยึดแนวทางปฎิบัติ 2 ข้อ คือ

Leave a Reply