ชาวมอญ “ปลื้ม” พระเถระผู้ใหญ่ – ปลัดเก่ง ร่วมบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ – ยกฉัตร พระธาตุเจดีย์มอญทุ่งก้างย่าง พร้อมบริจาค 1 แสนบาท

วันนี้ 7 เม.ย. 67 เวลา 16.00 น. ที่มณฑลพิธีลานพระธาตุเจดีย์มอญทุ่งก้างย่าง ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานฝ่ายฆราวาสพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ – ยกฉัตรพระธาตุเจดีย์มอญทุ่งก้างย่าง โดยได้รับเมตตาจาก พระเทพปวรเมธี รองเจ้าคณะภาค 15 พระเทพเสนาบดี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี พระเทพปริยัติโสภณ เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี พระศรีสุทธิเวที ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์บาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม พระเถรานุเถระ ร่วมประกอบพิธี โดยมี นายรณภพ เวียงสิมมา ว่าที่ ร.ต. ศุภมงคล บูชาถ่ายเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายประสพโชค อยู่สำราญ ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย นายพนม โพธิ์แก้ว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กาญจนบุรี เขต 5 นายประกอบ เชี่ยงหลิว นายกเทศมนตรีตำบลไทรโยค พล.ต.ท.จตุรงค์ ภุมรินทร์ ประธานชมรมคนรักเมืองกาญ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทั้ง 13 อำเภอของจังหวัดกาญจนบุรี ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศาสนิกชนชาวไทยเชื้อสายรามัญจำนวนมากร่วมพิธี

โอกาสนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ก่อนเข้าพิธีได้ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนจำนวน 5 แสนบาท และผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี คณะผู้บริหารพร้อมทั้งนายอำเภอ 13 อำเภอร่วมสมบอีก 50,000 บาท พระเทพปรวรเมธี 15,500 บาท พระเทพเสนาบดี 55,000 บาท ต่อจากนั้น ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ถวายสักการะพระเทพปวรเมธี ประธานฝ่ายสงฆ์ แล้วร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์แบบรามัญ ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์ กรวดน้ำ-รับพร จากนั้น พระเทพปวรเมธี รองเจ้าคณะภาค 15 พระเทพเสนาบดี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี พระเทพปริยัติโสภณ เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี พระศรีสุทธิเวที ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์บาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมพิธี ร่วมประกอบพิธีบรรจุพระธาตุ-ยกฉัตรพระธาตุเจดีย์ พระภิกษุสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา เป็นอันเสร็จพิธี

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า วันนี้มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและยกฉัตร พระธาตุเจดีย์มอญทุ่งก้างย่าง ขอขอบคุณคณะสงฆ์และผู้จัดงาน ตลอดจนขออนุโมทนาบุญกับพี่น้องชาวไทยเชื้อสายมอญที่ได้ช่วยกันบูรณะพระธาตุเจดีย์มอญทุ่งก้างย่างซึ่งที่เป็นที่เคารพนับถือของพี่น้องชาวทุ่งก้างย่างจนสำเร็จ พระธาตุเจดีย์มอญทุ่งก้างย่างนั้น มีความโดดเด่นสวยงาม เป็นเจดีย์เก่าแก่ของพี่น้องชาวก้างย่าง ดังนั้นวันนี้จึงเป็นวันมหามงคลยิ่งที่พวกเราได้ทำนุบำรุงบูรณะพระพุทธศาสนา โดยมีฝ่ายบ้านเมืองเข้ามาร่วมอำนวยความสะดวก และร่วมกันทำสิ่งที่ดีต่อบ้านเมืองของเรา เพื่อในอนาคตจังหวัดกาญจนบุรรี จะได้มีสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ด้านการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและเชิงวัฒนธรรมต่อไป

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวต่อไปอีกว่า กระทรวงมหาดไทยมีพันธกิจหลักคือการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข โดยเฉพาะปัจจุบันได้ดำเนินกิจกรรมหลายโครงการเพื่อความอยู่ดีเป็นสุขของประชาชน เช่น การขับเคลื่อนหมู่บ้านยั่งยืน ภายใต้กลไกการทำงานร่วมกันให้เกิดเป็นพลัง “บวร” คือ บ้าน วัด และราชการ ซึ่งมีโครงการที่ดำเนินร่วมกับภาคีเครือข่าย โดยเฉพาะผู้นำภาคศาสนา ซึ่งเป็นหลักชัยของคนไทยและชาวพุทธศาสนิกชนมาตั้งแต่โบราณกาล ซึ่งวันนี้ได้มาร่วมพิธีกับพี่น้องชาวไทยเชื้อสายมอญ ผู้มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ยังมีประชาชนหลากหลายชาติพันธุ์ร่วมกันบูรณะพระธาตุเจดีย์องค์นี้ขึ้นมา ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีในการสร้างศูนย์รวมให้เกิดความรู้รักสามัคคีขึ้นในชุมชน ซึ่งวันนี้ทุกท่านได้พร้อมใจกันร่วมประกอบเฉลิมฉลองบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและยกฉัตร พระธาตุเจดีย์มอญทุ่งก้างย่างขึ้นมาใหม่ โดยมีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาจาก วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ซึ่งทุกท่านได้มาปฏิบัติบูชาร่วมกัน รวมทั้งได้รับเมตตาจากคณะสงฆ์ พระเถรานุเถระ พร้อมด้วยพี่น้องประชาชนทุกท่านในที่แห่งนี้

“ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้บูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่าย ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ช่วยกันสนองแนวพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระองค์มีพระราชปณิธานที่มุ่งมั่นแน่วแน่ในการที่จะทำให้ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข แก้ไขในสิ่งผิด สืบสานในพระราชปณิธาน ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งศาสนานั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข ขอให้ช่วยกันร่วมวางแผนร่วมกับพี่น้องทั้งชาวไทยและชาวมอญในพื้นที่ จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ยืนต้นเพื่อฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์และความสวยงามให้กับบริเวณอุทยานแห่งนี้ โดยน้อมนำเอาศาสตร์พระราชา ไม้ 5 ระดับ คือ ไม้สูง ไม้กลาง ไม้เตี้ย ไม้เลื้อยเรี่ยดิน และไม้หัวใต้ดิน และการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง คือ ปลูกต้นไม้ที่กินได้ ปลูกต้นไม้ให้เป็นป่าไม้ และปลูกต้นไม้ที่ใช้เนื้อไม้และไม้เชิงเศรษฐกิจ ภายใต้ประโยชน์ คือ พออยู่ พอกิน พอใช้ พอร่มเย็น นอกจากนี้จัดให้มีผู้รับผิดชอบดูแลพื้นที่บริเวณพระธาตุเจดีย์แห่งนี้ ทำให้คนอยู่กับป่า เพื่อให้เป็นที่ศูนย์รวมจิตใจและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้กับจังหวัดกาญจนบุรีและนักท่องเที่ยว ซึ่งทั้งหมดมีเป้าหมายเดียวกันคือสืบสาน รักษา และต่อยอด สิ่งที่ดีให้ยั่งยืนด้วยการเป็นจิตอาสา และที่สำคัญยิ่งพวกเราทุกคนจะต้องไม่ทอดทิ้งเจดีย์แห่งนี้ ขอให้ช่วยกันทำนุบำรุงสถานที่แห่งนี้ต่อไป ร่วมกันสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีมอญไทย อันจะเป็นสถานที่ทางศาสนาที่เป็นแหล่งศูนย์รวมจิตใจของกลุ่มหลากหลายชาติพันธุ์และประชาชนในพื้นที่ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนา และศูนย์เรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ เพื่อเยาวชนคนรุ่นหลังสืบไป” นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าวในช่วงท้าย

นายอุทัย มณี เลขานุการมูลนิธิรามัญรักษ์ กล่าวว่า พระธาตุเจดีย์มอญทุ่งก้างย่าง เป็น “พระเจดีย์ศิลปะมอญ” เก่าแก่ เป็นอนุสรณ์ให้รำลึกถึงซึ่งความยิ่งใหญ่ของหมู่บ้านมอญแห่งนี้ จากข้อมูลเอกสารภาษามอญเขียนด้วยลายมือพระอาจารย์รุจเจ้าอาวาสวัดมอญทุ่งก้างย่าง ผู้สร้างเจดีย์มอญ ระบุว่า “เจดีย์องค์นี้สร้างขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2516 แล้วเสร็จวันที่ 22 มีนาคม 2519” แต่ต่อมาประมาณปี 2521-2525 หมู่บ้านมอญบ้านทุ่งก้างย่างมีเหตุจำเป็นต้องย้ายถิ่นฐานด้วยเหตุความมั่นคง ทำให้ชาวบ้านในชุมชนมอญหมู่บ้านทุ่งก้างย่าง รวมทั้งพระภิกษุสงฆ์ มีเหตุต้องโยกย้ายออกจากพื้นที่ จึงเป็นมูลเหตุสำคัญให้พระธาตุเจดีย์มอญทุ่งก้างย่าง ไร้คนดูแลและทรุดโทรมไปตามกาลเวลา ทั้งถูกนักล่าหาสมบัติเจาะทำลายองค์พระธาตุเจดีย์ลงไปบางส่วน เมื่อปีพุทธศักราช 2558 มีพระสงฆ์และชาวมอญกลุ่มหนึ่งบูรณะซ่อมแซมและสร้างพระเจดีย์องค์เล็ก 4 องค์ รอบพระธาตุเจดีย์ใหญ่องค์ใหญ่ขึ้นมาใหม่ ซึ่งการบูรณะในครั้งนั้นไม่แล้วเสร็จเป็นที่สมบูรณ์ ทำให้องค์พระธาตุเจดีย์มอญทรุดโทรมและถูกปล่อยให้ทิ้งรกร้างมานานนับสิบปี

“จวบจนกระทั้งเมื่อต้นปีพุทธศักราช 2566 มูลนิธิรามัญรักษ์ ร่วมกับ นายประกอบ เชี่ยงหลิว นายกเทศมนตรีตำบลไทรโยค ได้ชักชวนคณะสงฆ์ ผู้นำท้องถิ่น เทศบาลไทรโยค รวมทั้งประชาชนชาวรามัญ ร่วมกันบูรณะพระธาตุเจดีย์มอญขึ้นมาใหม่ โดยมีนายทองหล่อ เมืองวงษ์ หรือ “คุณสมหวัง” เป็นแกนนำพร้อมชักชวนชาวมอญในพื้นที่ใกล้เคียงร่วมตั้งคณะทำงานเป็น “จิตอาสา” บูรณะซ่อมแซมพระธาตุเจดีย์ ปูกระเบื้องลานพระธาตุเจดีย์ ทำรั้วกั้น สร้างศาลา ปรับปรุงพื้นที่ ทำบันได ตั้งแต่เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2566 เป็นต้นมา จนแล้วเสร็จ โดยการได้รับเงินบริจาคจากพระภิกษุสงฆ์และประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะประชาชนมอญร่วมบริจาค ทั้งจากประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย แคนาดา มาเลเซีย ประเทศไทย และรวมทั้งประเทศเมียนมา งบประมาณทั้งสิ้น ประมาณ 500,000 บาท จนบัดนี้การบูรณะพระธาตุเจดีย์มอญทุ่งก้างย่างสำเร็จลุล่วงด้วยดี” นายอุทัยฯ กล่าวเพิ่มเติม

Leave a Reply