เจ้าคณะและผู้ว่าฯสมุทรสงคราม รับโล่รางวัลบุคคลต้นแบบ”โคก หนอง นา โมเดล”

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนกล่าวรายงานความเป็นมาโครงการและเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบรางวัลบุคคลต้นแบบการน้อมนำแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วันปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ประกอบไปด้วย

1. โล่รางวัลบุคคลต้นแบบ จำนวน 30 รางวัลได้แก่
1.1 ผู้สนับสนุนการดำเนินงานจำนวน 12 รางวัล แยกเป็น
-ผู้สนับสนุนการขับเคลื่อนการขยายผลปลูกผักสวนครัวจากวัดสู่ชุมชนตามหลักบวร จำนวน 5 รางวัล
-ผู้สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักให้กรมการพัฒนาชุมชนเพื่อส่งมอบให้กับประชาชน 76 จังหวัดจำนวน 5 รางวัล
-ผู้สนับสนุนปุ๋ยอินทรีย์ให้กรมการพัฒนาชุมชนเพื่อส่งมอบให้ประชาชน 16 จังหวัดจำนวน 1 รางวัล
-ผู้สนับสนุนการดำเนินงานและเป็นต้นแบบการเรียนรู้และศึกษาดูงานจำนวน 1 รางวัล

1.2 รางวัลพิเศษผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีผลการดำเนินงานร้อยละ 100 อันดับแรกของประเทศจำนวน 1 รางวัล
1.3 ผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีผลการดำเนินงานร้อยละ 100 จำนวน 17 รางวัล

2. ประกาศเกียรติคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีผลงานเกินร้อยละ 90 จำนวน 58 รางวัล

นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ยังได้ได้กล่าวมอบนโยบายในการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ประกอบไปด้วยผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด พัฒนาการจังหวัด 76 จังหวัด

ในการนี้พระภาวนาวิสุทธิโสภณเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม เจ้าอาวาสวัดประดู่ (พระอารามหลวง) ได้รับถวายรางวัล บุคคลต้นแบบผู้สนับสนุนการขับเคลื่อนการขยายผลปลูกผักสวนครัวจากวัดสู่ชุมชนตามหลัก บวร และนายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม รับมอบโล่รางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีผลการดำเนินงานร้อยละ 100

Leave a Reply