โปรดเกล้าฯ สถาปนาสมณศักดิ์ “พระธรรมเมธาจารย์” เป็น “พระพรหมวชิรเมธาจารย์”

วันที่ 12 ก.พ. 65  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า โดยที่ทรงพระราชดำริว่า พระสงฆ์ซึ่งดำรงในสมณคุณ มีอุปการะยิ่งแก่พระศาสนา สมควรจะได้เลื่อนอิสริยฐานันดรในสมณศักด์สูงขึ้นมีอยู่

จึงทรงพระกรุณาโปรดสถาปนา พระธรรมเมธาจารย์ ขึ้นเป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามจารึกในหิรัญบัฎวา “พระพรหมวชิรเมธาจารย์” สถิต ณ วัดโสมนัส ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร

ประกาศ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

Leave a Reply