รองผู้ว่าฯเลย ประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงาน “หมู่บ้านรักษาศีล 5” วัดโพนชัย อ.ด่านซ้าย

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา นายบุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงาน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่ห้องแระชุมพระสิริรัตนเมธี (ชั้น 1) โรงเรียนพระปรินัติสามัญวัดโพนชัย ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โดยมีพระราชวชิรสุธี เจ้าคณะจังหวัดเลย (ธ) เจ้าอาวาสวัดศรีสุทธาวาส (เลยหลง) พระสิริรัตนเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดเลย คณะสงฆ์ นายประสงค์ ทองประ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลยทนายนที พรมภักดี นายอำเภอด่านซ้าย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินงานคณะกรรมการบริหารกลาง ซึ่งกำหนดลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินโครงการฯ ในวันที่ 17 กันยายน 2566 ที่วัดโพนชัย บ้านเดิ่น หมู่ที่ 3 ตำบลด่านซ้าย

ทั้งนี้ คณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคมร่วมกับสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้จัดทำแผนงาน/โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ยกระดับสู่ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยกำหนดให้ทุกภาคส่วนร่วมดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการนำหลักธรรมคำสอนทางศาสนา ศีล สมาธิ ปัญญา ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ อันจะเป็นแนวทางในการส่งเสริมความรู้รักสามัคคี เกิดความปรองดองสมานฉันท์ นำสังคมไปสู่ความสงบร่มเย็นและสันติสุขอย่างยั่งยืน

ข้อมูลข่าวและที่มา – https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230824084805356

Leave a Reply