“มหาจุฬาฯ” ผงาดติดอันดับ 6 ของประเทศมีนักศึกษาปริญญาเอกมากที่สุด

         วันที่ 6 มิ.ย.64   เมื่อเร็ว ๆ นี้เว็บไซต์ศูนย์สารสนเทศอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้เปิดเผยมหาวิทยาลัยที่มีจำนวนนักศึกษามากที่สุดในประเทศไทย พ.ศ. 2563 รวมทั้งจำนวนอาจารย์

      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยที่มีนักศึกษาระดับปริญญาเอกเรียนมากติดอันดับ 6 แซงหน้ามหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง

       สำหรับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งแรกของประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เมื่อปี พ.ศ. 2530 โดยให้ย้ายการสอนพระปริยัติธรรมจากศาลาบอกพระปริยัติธรรมภายในวัดพระศรีรัตนศาสดารามไปตั้งที่วัดมหาธาตุ เพื่อเป็นที่เล่าเรียนของพระสงฆ์ฝ่ายมหานิกายและคฤหัสถ์

            ปัจจุบันมี พระเทพวัชรบัณฑิต ดำรงตำแหน่งอธิการบดี

Leave a Reply