#สันติภาวนาเสวนา #เลือกตั้ง : เลื่อน&ไม่เลื่อน

ภายใต้สถานการณ์การเลือกตั้งที่กำลังเป็นข้อถกเถียงกันอยู่ในสังคมไทยปัจจุบันนี้ หลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาุจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) จึงได้นำเครื่องมือสันติภาวนาเสวนามาสร้างเวทีเพื่อให้เกิดบรรยากาศแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาทางออกต่อสถานการณ์การตัดสินใจเลือกตั้งหรือเลื่อนการเลือกตั้งของประเทศไทย

ภายหลังที่ได้เรียนหลักสูตรสันติภาวนาเสวนา นิสิตสันติศึกษา มจร ที่ประกอบด้วยว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. หลายพรรค และบุคคลหลากอาชีพ หลากภาค และหลากแง่คิดความเห็น จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมสันติภาวนาเสวนา เพื่อให้นิสิตได้ร่วมกันสานเสวนา ถ้าไม่เลื่อนเลือกตั้งจะเกิดอะไรตามมา ถ้าเลื่อนจะเกิดผลอะไรตามมา

การสานเสวนามุ่งการหาความหมายใหม่ เพื่อแสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ไม่ได้มุ่งเอาชนะกัน หรือโหวตเอาแพ้เอาชนะแต่เป็นการแสวงหาความร่วมมือ เพื่อจะได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

#สันติเสวนาที่มีสติภาวนาเป็นฐาน

สันติภาวนาเสวนา (Insight Dialogue Meditation) เป็นอีกหนึ่งกระบวนการในสร้างสันติภาพ เพราะเป็นการเริ่มต้นด้วยการฟังเสียงของตัวเอง แล้วขยายพื้นที่ออกไปฟังเสียงของคนอื่น #ยิ่งได้ยินเสียงของตัวเองชัดมากเท่าใด #ยิ่งใส่ใจเสียงของคนอื่นมากเท่านั้น

กุญแจที่จะทำให้ยินเสียงของตัวเองได้ชัดแจ้ง คือ กระบวนการสติภาวนา อันหมายการพัฒนาสติให้เกิดขึ้นในนามคือจิต แล้วพลังของสติจะส่งผลให้จิตมีความเมตตากรุณา มีศีลคือความปกติ มีสมาธิ และปัญญาเพิ่มสูงขึ้น

พลังขององค์ธรรมเหล่านั้นจะส่งพลังออกมาผ่านรูปหรือร่างกาย แล้วส่งผลต่อเนื่องไปถึงเพื่อนๆ ที่อยู่รายล้อม และข้างเคียง ผ่านแววตา น้ำเสียง ใบหน้า มือที่สัมผัส และภาษากายอื่นๆ ท่าทีที่สงบเย็น และส่งถึงความเคารพให้เกียรติ จึงเป็นภาษาเชิงบวกที่จะสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้น

สติจึงเป็นปากประตูที่จะทำให้สันติเสวนามีคุณและความหมายมากยิ่งขึ้น เพราะต่างคนต่างมีสติ มจะทำให้ร่างกายและดวงจิตมีความพร้อมที่จะรับฟังซึ่งกันและกัน เป็นการฟังที่ไม่มุ่งตัดสินกัน ไม่มีวาระซ่อนเร้น ไม่มุ่งเอาแพ้เอาชนะซึ่งกันและกัน และที่สำคัญคือ เป็นการฟังเพื่อหาความหมายใหม่ร่วมกัน ฟังที่จะเข้าใจกัน ร่วมมือกันและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติและหลักสูตรสันติศึกษา มจร ระบุว่า ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรม ที่ตั้งขึ้นเป็นการภายในของวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร เพื่อรองรับการพัฒนาและฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น และระยะกลางให้แก่บุคคลทั่วไป รวมถึงองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศหลักสูตรสันติภาวนาเสวนา รุ่นที่ 1 โดยมีผู้เข้ารับกานฝึกอบรมจากองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลทั่วไปเข้ารับบริการ จำนวน 14 ท่าน

สำหรับหลักสูตรระยะสั้น และระยะกลางที่จะเปิดขึ้นมาเพื่อให้การบริการแก่สังคม ทั่งระดับชาติและนานาชาติประกอบด้วยหลักสูตรครูสติ หลักสูตรวิทยากรต้นแบบสันติภาพ หลักสูตรวิศวกรสันติภาพ หลักสูตรการสื่อสารเพื่อสันติภาพ หลักสูตรการฟังด้วยหัวใจ หลักสูตรสันติภาวนาเสวนา หลักสูตรการเผชิญหน้ากับความตายอยางสันติ

นอกจากนี้ ยังมีหลักสูตรการจัดการความขัดแย้งเชิงพุทธ หลักสูตรสูตรภาวะผู้นำเพื่อสันติภาพ หลักสูตรศาสตร์แห่งความสุข หลักสูตรการเรียนรู้ที่มีสติเป็นฐาน หลักสูตรการเขียนบทความและงานวิจัยเพื่อสันติภาพ หลักสูตรการบริการด้วยหัวใจ หลักสูตรเสริมสร้างองค์กรเพื่อสันติสุข และหลักสูตรการเขียนข่าวเพื่อสันติภาพ

ทั้งนี้ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ จะเปิดตัวศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมอย่างเป็นทางการเร็วๆ นี้ เพื่อรองรับความต้องการของสังคมโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป

Cr.FB-Hansa Dhammahaso

Leave a Reply