เริ่มแล้ว!! ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมอำเภอชัยบาดาล นำผู้เสพยาเสพติด เข้ารับการบำบัดฟื้นฟู คืนคนดีสู่สังคม

วันนี้ (17 มี.ค.67) ดร.ภาณุพงศ์ ศิริ นายอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดนโยบายเร่งด่วน Quick Win ในระยะ 3 เดือน ด้านการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เช่น การทำลายเครือข่ายนักค้ายาเสพติดและยึดอายัดทรัพย์สิน การติดตามจับกุมผู้มีหมายจับคดียาเสพติด การค้นหาผู้เสพยาเสพติดทั่วประเทศ ตรวจสอบและติดตามข้อร้องเรียนของประชาชน รวมถึงการกำหนดมาตรการและกรอบเวลาด้านการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ประกอบกับบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายยาเสพติด มาตรา 118 กำหนดให้กระทรวงมหาดไทยจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่านการบำบัดรักษา เพื่อฟื้นฟูสภาพทางสังคมแก่ผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่านการบำบัดรักษา เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ การศึกษา การติดตามดูแลปัญหาด้านสุขภาพ และการให้การสงเคราะห์อื่น ๆ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข โดยไม่กลับมากระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดซ้ำอีก

ดร.ภาณุพงศ์ ศิริ นายอำเภอชัยบาดาล กล่าวต่อว่า อำเภอชัยบาดาลได้ดำเนินโครงการศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม เพื่อนำผู้ใช้/ผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูเพื่อคืนคนดีสู่สังคม ระยะเวลาอบรม 15 วัน (ระหว่างวันที่ 16 – 30 มี.ค. 2567) ณ วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ โดยได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป้าหมายจำนวน 60 คน โดยตลอดทั้ง 15 วัน ผู้เข้ารับการอบรม จะได้รับความรู้ทางกฎหมาย การกล่อมเกลาจิตใจ กิจกรรมจิตอาสา การฝึกอาชีพ รวมทั้งแนวทางการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นต้น ซึ่งวิทยากรเป็นการบูรณาการร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ พระสงฆ์ ฝ่ายปกครอง  ตำรวจ ทหาร พัฒนาชุมชน สาธารณสุข เกษตร วิทยาลัยการอาชีพ เป็นต้น โดยในวันนี้ มีกิจกรรมละลายพฤติกรรม และปรับบุคลิกภาพ ซึ่งตนได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนที่ช่วยเหลือกันจัดหารองเท้าผ้าใบ และถุงเท้า ให้กับผู้เข้าอบรม เพื่อให้กำลังใจให้กับผู้เข้าอบรมอีกด้วย

“หลังจากผู้เข้ารับการอบรมกลับไปใช้ชีวิตที่ชุมชนแล้ว ขอให้บุคคลในบ้าน ครอบครัว และชุมชน ช่วยกันพูดคุยให้กำลังใจ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากในการที่จะเลิกข้องเกี่ยวกับยาเสพติด โดยอำเภอชัยบาดาลมีนโยบายที่เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันเฝ้าระวังไม่ให้กลับมาเสพซ้ำ และหลังจากฝึกอบรมครบ 15 วันแล้ว ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ มอบหมายชุดปฏิบัติการประจำตำบล (ชปต.) ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือบุคลากรของหน่วยงานอื่น ๆ ทำหน้าที่ติดตามดูแลช่วยเหลือต่อเนื่อง และบันทึกข้อมูลลงในระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ (บสต.) เพื่อให้ผู้ป่วยที่ผ่านการบำบัดฟื้นฟู กลับคืนสู่สังคมได้อย่างปกติสุขได้อย่างแท้จริง” ดร.ภาณุพงศ์ กล่าว

ดร.ภาณุพงศ์ ศิริ นายอำเภอชัยบาดาล กล่าวในช่วงท้ายว่า อำเภอชัยบาดาลมุ่งมั่นขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทยในการแก้ไขปัญหามุ่งยาเสพติดอย่างต่อเนื่องและจริงจัง โดยเฉพาะการพุ่งเป้า Re X-Ray พื้นที่ในทุกอำเภออย่างต่อเนื่อง เพื่อกวาดล้างยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย พร้อมได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองยกระดับความเข้มข้นในการลาดตระเวนอย่างต่อเนื่อง  และขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน หากมีเบาะแสการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และการกระทำความผิดทุกประเภท สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่นายอำเภอ ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ สายด่วน 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง

Leave a Reply