ในหลวงพระราชทาน “ผ้าไตร -น้ำสรง” อายุวัฒนะมงคล 81 ปี “สมเด็จพุฒาจารย์” ดร.นิยม เวชกามา”ร่วมแสดงมุทิตาจิต*

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ดร.นิยม เวชกามา ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด) กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ไปร่วมแสดงมุทิตาจิต เนื่องในวันอายุวัฒนะมงคล 81 ปีเจ้าประคุณสมเด็จพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) เปรียญธรรม 9 ประโยค เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพฯ โดยในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานผ้าไตร และน้ำสรง โดยรองราชเลขาธิการ เป็นผู้แทนพระองค์ นำมาที่พระอุโบสถวัดไตรมิตรฯ

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) เป็นสมเด็จพระราชาคณะฝ่ายมหานิกาย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เจ้าคณะใหญ่หน ตะวันออก  กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานคณะกรรมการศูนย์ควบคุมการไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณร (ศตภ.) และประธานสมัชชามหาคณิสสรคณะสงฆ์ไทยฝ่ายมหานิกาย

Leave a Reply