กก.ส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย อนุมัติโควต้า “ผู้แสวงบุญพิธีฮัจย์ชาวไทย จำนวน 5,885 คน”

 วันที่ 11 พ.ค. 65  วานนี้ นายชยาวุธ จันทร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกิจการความมั่นคงภายใน ได้เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ว่า ที่ประชุมได้มีมติรับทราบบันทึกความตกลงการเตรียมการฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ศ. 1443) ระหว่างผู้แทนฮัจย์ของประเทศไทยกับกระทรวงฮัจย์และอุมเราะห์ของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียโดยกำหนดโควตาผู้แสวงบุญพิธีฮัจย์ชาวไทย จำนวน 5,885 คน โดยเดินทางจากประเทศไทยผ่านท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ และท่าอากาศยานนราธิวาส ไปยังราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ King Abbulaziz เมืองเจดดาห์ และท่าอากาศยานนานาชาติ Prince Mohammed เมืองมาดีนะห์

พร้อมทั้งรับทราบผลการลงทะเบียนเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ศ. 1443) ข้อมูล ณ วันที่ 8 เมษายน 2565 มีผู้ลงทะเบียนแสดงความประสงค์ จำนวน 4,148 คน  โดยผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ศ. 1443) ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด จำนวน 5 ข้อ ได้แก่

1) ต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนรวมถึงวัคซีนป้องกันโควิด-19

2) ต้องแสดงผลการตรวจโรคโควิด-19 แบบ PCR ที่เป็นลบอย่างน้อย 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทาง

3) ต้องสวมหน้ากากอนามัยระหว่างการประกอบพิธีฮัจย์ตลอดเวลา

4) ต้องแสดงเอกสารการจัดทำประกันโรคโควิด-19 และ

5) ต้องมีอายุต่ำกว่า 65 ปี โดยวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียให้การรับรองแล้ว 9 ชนิด ได้แก่ Pfizer, Moderna, Oxford Astra Zeneca, Johnson & Johnson, Sinopharm, Sinovac, Covaxin, Sputnik และ Covavax

โดยมีกำหนดระยะเวลาในการเดินทางจากประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมประกอบพิธีฮัจย์ ณ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน 2565 – 3 กรกฎาคม 2565

Leave a Reply