กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เปิดรับพิจารณาโครงการหรือกิจกรรมด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวว่า กรมการศาสนา ได้ดำเนินการขับเคลื่อนงานด้านส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญประการหนึ่ง โดยได้จัดตั้ง “กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระผู้ทรงเป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภก เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา เพื่อทำนุบำรุง เผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ขยายไปในวงกว้าง รวมทั้งส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้เรียนรู้ และปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง และได้ดำเนินโครงการกิจกรรมขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนามาอย่างต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ วัด หน่วยงาน องค์กรเครือข่ายด้านศาสนา และพระสงฆ์ทั่วประเทศ ได้เสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในพื้นที่ต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ซึ่งได้ขับเคลื่อนโครงการไปแล้วจำนวนกว่า 400 โครงการ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ กรมการศาสนา โดยกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ได้เปิดรับพิจารณาโครงการหรือกิจกรรมด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากพระสงฆ์ผู้ที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล ประเทศอินเดีย-เนปาล หน่วยงาน องค์กรเครือข่ายของกรมการศาสนา และพระสงฆ์ที่เป็นเครือข่ายในการปฏิบัติงานร่วมกับกรมการศาสนาที่มีความประสงค์เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ โครงการที่นำเสนอต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ รวมถึงสอดคล้องกับนโยบาย 9 ดี 12 เดือน 12 เด่น รวมถึงมีความชัดเจนในรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง เช่น เป้าหมาย รูปแบบหรือลักษณะการจัดกิจกรรม รวมถึงระยะเวลาที่แน่นอนในการดำเนินงาน คือช่วงเดือนเมษายน – กันยายน 2566 ทั้งนี้ เน้นกิจกรรมที่มีการดำเนินงานในลักษณะของการประยุกต์ใช้สื่อดิจิทัล สื่อสังคมออนไลน์ หรือสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับยุค New Normal และ Next Normal

ผู้ที่มีความประสงค์สามารถขอยื่นเสนอโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2565 โดยส่วนกลาง สามารถเสนอโครงการได้ที่ สำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ส่วนภูมิภาคเสนอโครงการได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ทั้งนี้ กรมการศาสนาได้จัดทำประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณา รายละเอียดและวิธีการเสนอโครงการ รวมถึงลักษณะโครงการที่ไม่อยู่ในข่ายการให้การสนับสนุน เผยแพร่ตามช่องทางสื่อต่าง ๆ ของกรมการศาสนา และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2209 3729 โทรสาร 0 2202 9634 อีเมล [email protected] เว็บไซต์ https://bpf.dra.go.th

Leave a Reply