ปลัด มท. – นายกสมาคมแม่บ้าน มท. เชิญชวนแม่บ้านมหาดไทย ขับเคลื่อนงาน “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” เคียงข้างผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อความสุขอย่างยั่งยืนของประชาชน

วันที่ 2 พ.ย. 64  เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมราชบพิธ ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย มอบนโยบายและกล่าวเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 2/2564 ของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ผ่านระบบ Video Conference โดยมี ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย เป็นประธานการประชุม โอกาสนี้ อุปนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย กรรมการบริหาร กรรมการกลาง และสมาชิกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย จากทั่วประเทศร่วมประชุมจำนวน 1,214 คน

 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตนมีความรู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสร่วมทำงานกับสมาคมแม่บ้านมหาดไทย และชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดทุกจังหวัด ในการร่วมกันสร้างคุณประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชน โดยสมาคมแม่บ้านมหาดไทย จะทำหน้าที่ในการสนับสนุนการทำงานที่มีความเป็นหนึ่งเดียวกับกระทรวงมหาดไทย โดยภารกิจที่สำคัญของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นอกเหนือจากงานสังคมสงเคราะห์ที่ทำกันอย่างเข้มข้นเพื่อแบ่งเบาภารกิจของผู้ว่าราชการจังหวัดในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แล้ว แม่บ้านมหาดไทยเป็นกลไกที่สำคัญยิ่งในการช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด และกระทรวงมหาดไทย ทั้งส่วนกลาง และทุกจังหวัด ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นเหมือนนายกรัฐมนตรีของจังหวัดนั้น ๆ สมาคมแม่บ้านมหาดไทยจึงต้องมีหน้าที่ในการช่วยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสนับสนุนการทำงานของทุกกระทรวง ทบวง กรม ด้วยการเชิญชวนคู่สมรสของหัวหน้าส่วนราชการทุกสังกัดในจังหวัด มาร่วมกันทำสิ่งดี ๆ ให้เกิดขึ้นในจังหวัด ตามหลัก 3 เสาหลัก คือ “บรม” : บ้าน ราชการ มัสยิด “บวร” : บ้าน วัด ราชการ และ “ครบ” : คริสต์ ราชการ บ้าน เพื่อเติมเต็มการทำงานให้เกิดการมีส่วนร่วม อันจะเกิดประโยชน์กับประชาชน โดยผนึกกำลังกับทุกภาคีเครือข่าย 7 ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ได้แก่ ภาครัฐ ภาคผู้นำทางศาสนา ภาคธุรกิจเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคสื่อสารมวลชน ซึ่งหมายความรวมไปถึงพวกเราทุกคนที่ต้องทำหน้าที่เป็นผู้สื่อข่าว เขียนข่าว ถ่ายภาพ ถ่ายวิดีโอ เพื่ออำนวยความสะดวกให้สื่อมวลชนนำไปช่วยประชาสัมพันธ์สิ่งดี ๆ สร้างการรับรู้และความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนได้

 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธานในการสืบสาน รักษา ต่อยอด แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยขับเคลื่อนงานจิตอาสา งานที่ไม่มีผลตอบแทน ซึ่งเป็นงานที่พวกเราชาวสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ได้ขับเคลื่อนกันมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ขอให้ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด ได้ร่วมกันส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มมวลชนที่เป็นจิตอาสาในพื้นที่อยู่แล้ว เช่น เหล่ากาชาดจังหวัด ชมรม ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ในพื้นที่ รวมถึงผู้นำองค์กรต่าง ๆ ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สมาคมวิชาชีพต่าง ๆ ร่วมกันขับเคลื่อนงาน และเชิญชวนประชาชนร่วมกันทำสิ่งดี ๆ ให้กับสังคมในพื้นที่และประเทศชาติ

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวต่อว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานแนวพระราชดำริในการให้พวกเราทุกคนได้ร่วมกันดูแลพี่น้องประชาชนและประชากรที่อาศัยในประเทศไทย ได้แก่ 1) การสำรวจการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 ให้ครอบคลุม ทั้งคนไทยและคนต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและภูมิคุ้มกันหมู่ของคนในประเทศ โดยกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกับผู้ดูแลแอปพลิเคชัน jitasa.care ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่เกิดจากแรงบันดาลใจในการช่วยเหลือประชาชนในช่วงสถานการณ์โควิด-19  2) การเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร ด้วยการรณรงค์ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน  3) การช่วยกันส่งเสริมโอกาสโดยสนับสนุนด้านอุปกรณ์และสัญญาณอินเตอร์เน็ตของเด็กนักเรียนในช่วงการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด-19 แบบออนไลน์ เพื่อให้การเรียนของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ดีขึ้น 4) การส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ในด้านการส่งเสริมการใช้ผ้าไทย ส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทย ร่วมกันสวมใส่ผ้าไทยตลอดเวลา

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า การดูแลพี่น้องประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยาก ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ของแม่บ้านมหาดไทย โดยขอให้ได้ร่วมกันวางแผนการดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ให้เกิดการตื่นตัวและการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริจาคโลหิต ซึ่งในขณะนี้เรามักจะได้ยินข่าวการขาดแคลนโลหิตอย่างเนือง ๆ โดยในปี 2565 จะเป็นโอกาสพิเศษที่พวกเราทุกคนจะได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บรมราชนนีพันปีหลวง จะทรงมีพระชนมพรรษาครบ 90 พรรษา โดยการจัดกิจกรรมต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ขอให้ร่วมกันขับเคลื่อนงานการแก้ไขปัญหาความยากจน ซึ่งนอกเหนือจากปัญหาด้านการเงินแล้ว ยังมีนิยามรวมไปถึงด้านที่พักอาศัย ผู้ป่วยติดเตียง คนไม่มีอาชีพ คนที่ไม่ได้เรียนหนังสือ โดยทำงานแก้ไขปัญหาร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด และขอให้สำรวจร่วมกับผู้นำและประชาชนในชุมชนเพิ่มเติม เพื่อลดช่องว่างและเสริมการทำงานแก้ไขปัญหาดังกล่าวของภาครัฐได้

  “ขอให้แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดทุกจังหวัด ช่วยกันเมตตาแนะนำ เมตตาช่วยเหลือ เมตตาช่วยใช้งาน ร่วมกับสมาคมแม่บ้านมหาดไทย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า พวกเราทุกคนจะมีความสุขร่วมกันในการที่เราจะเห็นพี่น้องประชาชนที่อยู่ในความดูแลของท่านผู้ว่าราชการจังหวัด และแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด ได้รับสิ่งที่ดี มีความสุข และรอยยิ้ม ขอให้น้ำตาแห่งความปีติยินดีที่จะได้เห็นชีวิตผู้คนทุกพวกเราได้ช่วย ทำให้เกิดสิ่งดี ๆ เจริญงอกงามอย่างเพิ่มพูน เพื่อความสุขของพี่น้องประชาชนคนไทยอย่างยั่งยืน” นายสุทธิพงษ์ กล่าวทิ้งท้าย

 จากนั้น ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 2/2564 ของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย โดยกล่าวว่า วันนี้เป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบ Video Conference ซึ่งในปีนี้มีคณะกรรมการและประธานแม่บ้านมหาดไทยที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ โดยเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดีขึ้นแล้ว สมาคมแม่บ้านมหาดไทยจะได้เดินทางไปพบปะดำเนินงานร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ และได้มอบนโยบายการขับเคลื่อนงานสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ได้แก่ การเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สนับสนุนภารกิจบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ประชาชนและจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ภายใต้ 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1) ส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนปกป้องตนเองให้ห่างไกลจากความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) รณรงค์ให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนให้ได้ตามเป้าหมาย 2) ส่งเสริมการทำ “ถังขยะเปียกครัวเรือน” หรือ “ถังขยะเปียกลดโลกร้อน” ซึ่งเป็นถังขยะเปียกคัดแยกขยะครัวเรือน ณ ต้นทาง ตั้งแต่แหล่งกำเนิด เพื่อลดโลกร้อน ภายใต้โครงการครอบครัวมหาดไทยห่วงใยสิ่งแวดล้อม 3) ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว ปลอดสารพิษ ลดค่าใช้จ่ายครัวเรือน ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “โครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” และ 4) ส่งเสริมการใช้ผ้าทอไทยในทุกครัวเรือนเพื่อสืบสาน อนุรักษ์ผ้าทอไทย และส่งเสริมอาชีพ

นอกจากนี้ ในที่ประชุมได้มีการหารือการจัดงานกาชาดออนไลน์ในรูปแบบแพลตฟอร์มออนไลน์บนเว็บไซต์ www.งานกาชาด.com ภายใต้แนวคิด “ประสบการณ์สนุก สร้างสุขทุกมิติ Fun (D) Fair x Sharing” ระหว่างวันที่ 14 – 27 ธันวาคม 2564 รวม 14 วัน ตลอด 24 ชั่วโมง โดยนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยได้รับมอบหมายจากสภากาชาดไทย เป็นกรรมการอำนวยการและประธานกรรมการแผนกจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนงานกาชาด ประจำปี 2564 ซึ่งนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้สมาคมแม่บ้านมหาดไทยร่วมจัดทำการตกแต่งร้านค้าสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ภายใต้แพลตฟอร์มของสภากาชาดไทยรูปแบบ Animation เพื่อให้ร้านของสมาคมแม่บ้านมหาดไทยมีความน่าสนใจยิ่งขึ้น และในส่วนของการประกวดขวัญใจกาชาดประจำปี 2564 สมาคมแม่บ้านมหาดไทย ได้ส่งผู้เข้าร่วมการประกวดขวัญใจกาชาด คือ นางสาววิสุดา วิเชียรศิลป์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

สมาคมแม่บ้านมหาดไทย (Ministry Of Interior’s Ladies Association) ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2525 โดยใช้ดอกแก้วเป็นสัญลักษณ์ของสมาคมฯ เนื่องจาก “ดอกแก้ว” เป็นดอกไม้ที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพองค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ทรงโปรด วัตถุประสงค์ของสมาคมฯ เพื่อส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคี อุปการะซึ่งกันและกันระหว่างแม่บ้านมหาดไทย เป็นศูนย์รวมความคิดเห็น การปฏิบัติงานของกลุ่มแม่บ้านมหาดไทย พร้อมทั้งพัฒนาบุคลิกภาพโดยส่งเสริมการศึกษา สุขภาพอนามัย การกีฬาบันเทิง ศีลธรรมจรรยา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุ่มแม่บ้านมหาดไทย เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในด้านสวัสดิภาพความเป็นอยู่ และความเข้าใจอันดีซึ่งกันและกันของครอบครัวข้าราชการกระทรวงมหาดไทย

 

 

Leave a Reply