สนองพระดำริสมเด็จพระสังฆราช ปลัดมท.เผยภาคีเครือข่ายคณะสงฆ์อุทัยธานีปลดทุกข์ประชาชน

ปลัด มท. เผย ภาคีเครือข่ายคณะสงฆ์อุทัยธานี สนองพระดำริสมเด็จพระสังฆราช ร่วมบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิต แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและช่วยเหลือประชาชน ภายใต้ “โครงการสังฆพระเมตตา จังหวัดอุทัยธานี”

วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2565 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการสนองพระดำริ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก การนี้ เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม ได้มอบแนวทางการดำเนินงานสาธารณสงเคราะห์เพื่อสังคมที่ยั่งยืนโดยฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม และคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ประจำจังหวัดร่วมบูรณาการงานในพื้นที่ ประสานสามัคคีองค์กรภาคีเครือข่ายคณะสงฆ์ จังหวัดอุทัยธานี โดย พระเดชพระคุณ พระราชอุทัยโสภณ เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี เจ้าอาวาสวัดหนองขุนชาติ มอบให้ พระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ เจ้าอาวาสวัดจันทาราม (วัดท่าซุง) ประธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ คณะสงฆ์จังหวัดอุทัยธานี ขับเคลื่อนงานสาธารณสงเคราะห์ มอบ “บ้านสังฆพระเมตตา” ให้กับผู้สูงอายุยากไร้กลุ่มเปราะบาง ถวายเป็นพระราชกุศลและเทิดพระเกียรติ พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ในพื้นที่อำเภอเมืองอุทัยธานี ร่วมกับพระครูอุทิตศุภการ เจ้าคณะอำเภอเมืองอุทัยธานี เจ้าอาวาสวัดอมฤตวารี โดยร่วมบูรณาการในพื้นที่ ประสานสามัคคีองค์กรภาคีเครือข่าย ภายใต้ “โครงการสังฆพระเมตตา จังหวัดอุทัยธานี”

โดยในการสนองพระดำริของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในครั้งนี้ คณะสงฆ์จังหวัดอุทัยธานี นำโดย พระราชอุทัยโสภณ เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี เจ้าอาวาสวัดหนองขุนชาติ พร้อมด้วยพระสังฆาธิการคณะสงฆ์จังหวัดอุทัยธานี ได้ทำการส่งมอบ “บ้านสังฆพระมตตา” ที่ก่อสร้างเสร็จแล้ว ตามแบบก่อสร้างบนพื้นฐานของบ้านสำหรับคนพิการต โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก ศูนย์สงเคราะห์ผู้ยากจนในแดนทุรกันดารตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และมูลนิธิหลวงปาน – พระมหาวีระ ถาวโร โดยท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ เจ้าอาวาสวัดจันทาราม (วัดท่าซุง) ประธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ คณะสงฆ์จังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับหน่วยราชการ เอกชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และทุกภาคีเครือข่าย งบประมาณรวมทั้งสิ้น 717,000 บาท โดยส่งมอบให้ นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เพื่อมอบให้ครอบครัวของผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางไร้บ้าน จำนวน 2 ราย ดังนี้ 1) นางอำไพ มีเผ่า อายุ 90 ปี บ้านสังฆพระเมตตา เลขที่ 910 หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำซึม และ 2) นายลำพึง บุญแจ้ง อายุ 85 ปี บ้านสังฆพระเมตตา เลขที่ 910/1 หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำซึม

พระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ เจ้าอาวาสวัดจันทาราม (วัดท่าซุง) ประธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ คณะสงฆ์จังหวัดอุทัยธานี ได้ร่วมกับหน่วยราชการ เอกชน องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม และภาคีเครือข่ายประชาชนในพื้นที่ ร่วมทำบุญกลางบ้าน พิธีเจริญพระพุทธมนต์ นำความปลื้มปีติให้กับผู้ที่มีส่วนร่วมในการทำบุญครั้งนี้เป็นอย่างมาก พระราชอุทัยโสภณ เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี ได้เจิมขึ้นบ้านใหม่ พระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ เจ้าอาวาสวัดจันทาราม(ท่าซุง) มอบรูปสมเด็จองค์พระปฐมและรูปหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดจันทาราม (วัดท่าซุง) และนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแก่ผู้สูงอายุทั้งสองราย เพื่อเป็นศิริมงคลและกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป และในโอกาสนี้เดียวกันนี้ ได้ร่วมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ตามเป้าหมายขจัดความยากจน พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งหมด จำนวนทั้งสิ้น 157 ครัวเรือน ดังนี้ 1) วัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับคนพิการกลุ่มเปราะบาง จำนวน 10 หลัง ๆ ละ 30,000 บาท รวมเป็นเงิน 300,000 บาท 2) โถส้วมนั่งราบสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม จำนวน 115 ชุด ๆ ละ 1,160 บาทรวมเป็นเงิน 133,400 บาท 3) มอบเครื่องอุปโภค ถุงยังชีพ จำนวน 100 ชุด ๆ ละ 800 บาท รวมเป็นเงิน 80,000 บาท 4) มอบชุดลูกเสือ/ยุวกาชาด/เนตรนารี แก่นักเรียนกลุ่มเปราะบาง จำนวน 46 ชุด โดยพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ เจ้าอาวาสวัดจันทาราม (วัดท่าซุง) ประธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์

โดยด้าน นายอรรถวุฒิ พี่งเนียม นายอำเภอเมืองอุทัยธานี ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอเมืองอุทัยธานี เพื่อหาแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนอำเภอเมือง พัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ร่วมพิจารณาคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายในการขจัดความยากจน พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งหมด จำนวน 147 ครัวเรือน รวมทั้งนำคณะลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจประชาชนกลุ่มเปราะบาง ในปี 2565 มีมติก่อสร้างบ้านสำหรับผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางไร้บ้าน จำนวน 2 หลัง ในพื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำซึม แก่ นางอำไพมีเผ่า อายุ 90 ปี และ นายลำพึง บุญแจ้ง อายุ 85 ปี เนื่องจากทั้งสองรายไม่มีบ้านและที่ดินอยู่อาศัยของตนเองประกอบกับมีฐานะยากจน ไม่มีอาชีพ และรายได้ สภาพที่พักในปัจจุบัน เป็นเพิงพักชั่วคราวที่ชุมชนร่วมกันสร้างให้ในที่ดินของผู้อื่น เป็นการชั่วคราว ผุพัง หลังคาสังกะสีก็ผุรั่ว ไม่มีห้องส้วม สร้างความเวทนาให้กับผู้ที่พบเห็น

“คณะสงฆ์จังหวัดอุทัยธานี ตั้งเป้าช่วยประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ประสบปัญหาคุณภาพชีวิต โดยได้รับความร่วมมือจากคณะสงฆ์ อีกทั้งช่วยเหลือผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน ผู้ด้อยโอกาส ให้มีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม มั่นคงแข็งแรง และปลอดภัย เป็นการให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของกิจการคณะสงฆ์ ที่มีภารกิจในการบรรเทาทุกข์ บำรุงสุข บำบัดโรค กำจัดภัย เพื่อประโยชน์สุขและเป็นที่พึ่งของประชาชน” พระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ เมตตากล่าวในช่วงท้าย

Leave a Reply