โปรดเกล้าฯตั้งสมณศักดิ์ “พระอาจารย์อารยวังโส” ขึ้นชั้นราชที่ “พระราชวัชรสุทธิวงศ์”

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ ระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระครูภาวนาวิริยวัฒน์ (อารยะ อารยวังโส) เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย จ.ลำพูน เป็น พระราชวัชรสุทธิวงศ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 ธ.ค.2565 ประกาศ ณ วันที่ 19 ธ.ค.2565 เป็นปีที่ 7 ในรัชกาลปัจจุบัน

ทั้งนี้ พระครูภาวนาวิริยวัฒน์ หรือ พระอาจารย์อารยวังโส เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย และเป็นเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำพูน แห่งที่ 1 (ธรรมยุต) นับว่าเป็นพระอาจารย์สายวิปัสสนากรรมฐานชื่อดังรูปหนึ่ง ทั้งยังเคยเป็นพระอาจารย์แนะนำกรรมฐานให้กับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ด้วย สำหรับลำดับสมณศักดิ์ ปี 2559 เป็น พระครูสัญญาบัตร เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระครูภาวนาวิริยวัฒน์

Leave a Reply