มส.เห็นชอบพิมพ์หนังสือ “จักกวาฬทีปนี” ถวาย “สมเด็จพระพันปีหลวง” เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

วันที่ 14 ก.ค.65 ในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ 17/2565 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565  สมเด็จพระมหาวีรวงศ์  กรรการมหาเถรสมาคม เสนอว่าในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม โดยธรรมเนียมปกติมหาเถรสมาคมจะจัดพิมพ์หนังสือ หรือทำสิ่งของที่เป็นอนุสรณ์ถวายพระองค์ และเห็นว่าหนังสือ “จักกวาฬทีปนี” เป็นปกรณ์ทางพระพุทธศาสนา รจนาด้วยภาษาบาลีโดย “พระสิริมังคลาจารย์” พระเถระนักปราชญ์ชาวล้านนา รจนาเมื่อพุทธศักราช 2063 มีเนื้อเรื่องแบ่งเป็น 6 กัณฑ์ เช่น จักรวาลโดยสรุป แม่น้ำมหาสมุทร ทวีป ภูมิต่าง ๆ ข้อเบ็ดเตล็ด โดยเลือกเก็บความจากพระไตรปิฏก อรรถกถา ฏีกา และปกรณ์พิเศษต่าง ๆ มาเรียบเรียงเข้าเป็นรูปเรื่อง พร้อมแสดงมติกำกับเอาไว้ คล้ายไตรภูมิพระร่วง แต่แพร่หลายน้อยกว่า เพราะไตรภูมิพระร่วงรจนาเป็นภาษาไทยส่วนจักกวาฬทีปนีรจนาเป็นภาษามคธ

ความพิเศษของจักกวาฬทีปนี ยังได้แก่การระบุว่า..(ต่อด้านล่าง)

Leave a Reply