แผ่นเดียว..รู้เรื่องงานคณะสงฆ์ทุกพันธกิจ 6+1

วันที่ 26 ก.ย. 66   พระเทพเวที เจ้าคณะภาค 6 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เสนอ Update การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ที่กำลังดำเนินการตามแผนพัฒนากิจการพระพุทธศาสนา ระยะที่ 2 ( 2565-2569) เป็นโครงการพัฒนาพันธกิจทั้ง 6 +1 ด้าน ของคณะสงฆ์ โดยแต่ละภารกิจมีกรรมการมหาเถรสมาคมเป็นผู้รับผิดชอบ บางโครงการรับผิดชอบร่วมกัน แต่ทุกโครงการส่วนใหญ่ล้วนแตกกอมาจาก หน่วยอบรมประชาชน (อ.ป.ต.) ที่ครอบคลุมพันธกิจ 8 ประการ คือ ศีลธรรมและวัฒนธรรม สุขภาพอนามัย สัมมาชีพ สันติสุข ศึกษาสงเคราะห์ สาธารณสงเคราะห์ กตัญญกตเวทิธรรม และสามัคคีธรรม  อันจะมีเพิ่มขึ้นมาใหม่บ้าง เช่น การพัฒนาพุทธมณฑล ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์

หากสังเกตแผนโครงสร้างนี้จะเห็นว่า การปฎิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ของมหาเถรสมาคม ในพันธกิจ 6+1 ขาดกรรมการมหาเถรสมาคมผู้รับผิดชอบ พันธกิจเดียว คือ “การพัฒนาให้พุทธมณฑลเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาโลก” ซึ่งแต่เดิม สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ อดีตคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช อดีตเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร อดีตเจ้าคณะใหญ่หนกลาง และอดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส จังหวัดนครปฐม เป็นผู้รับผิดชอบ หลังจากท่านมรณภาพไปเมื่อวันที่  28 มิถุนายน พ.ศ. 2562 มหาเถรสมาคมยังไม่ได้แต่งตั้งผู้ใดให้ดำรงตำแหน่งรับผิดชอบพันธกิจนี้

และหากสังเกตต่อในพันธกิจทั้ง 6 + 1 ตามโครงสร้างจะเห็นว่า “พระพรหมบัณฑิต” เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร, กรรมการมหาเถรสมาคม, อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ประธานกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ,ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศแห่งคณะสงฆ์ จะมีภารกิจรับผิดชอบงานมากที่สุด..

Leave a Reply