“กรมการศาสนา” ประกาศรายชื่อ “พระสงฆ์ผู้ผ่านการคัดเลือก” ไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถานจำนวน 42 รูป

 วันที่ 19 ธ.ค. 65  นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา โดยกองทุนส่งเสริมเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ได้ดำเนินการโครงการส่งเสริมพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล ประเทศอินเดีย -เนปาล ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อส่งเสริมให้พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสไปเรียนรู้พระพุทธศาสนา จากดินแดนพุทธภูมิ เกิดการเรียนรู้และสามารถนำบทเรียนที่ได้สัมผัสจากประสบการณ์จริงโดยตรงไปประยุกต์ เพื่อต่อยอดการถ่ายทอดและเผยแผ่พระธรรมคำสอนสู่เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีอย่างมีประสิทธิภาพ กรมการศาสนาจึงประกาศรายชื่อพระสงฆ์ที่ผ่านการคัดเลือกไปประกอบศาสนกิจนำนวน 42 รูป ดังนี้

 

Leave a Reply