แนะใช้สติเป็นฐานบำบัดพฤติกรรมติดสุราบุหรี่แนวพุทธ

วันที่ 9 ก.พ.2562 ที่ผ่านมา พระอาจารย์ปราโมทย์ วาทโกวิโท วิทยากรต้นแบบสันติภาพ เปิดเผยว่า ได้เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง #การบำบัดพฤติกรรมทางความคิดและสร้างเครือข่ายทางสังคมเพื่อลดเหล้า บุหรี่ เชิงพุทธบูรณาการ จัดโดยภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา มหาจุฬาฯ โดยเปิดการสัมมนาทางวิชาการโดย พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส รศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร กล่าวว่า #สติเป็นตัวกำกับการบำบัดพฤติกรรมทางความคิด (Cognitive behavioral therapy =CBT)จึงเป็นการบำบัดพฤติกรรมทางความคิด เป็นเครื่องมือของตะวันตกที่ออกแบบมา แต่พระพุทธเจ้าออกแบบด้านสติปัฏฐาน 4 สติรู้เท่าทันสิ่งที่เกิดขึ้น เพราะสติเป็นเครื่องกั้นกิเลสทั้งปวง เพราะพฤติกรรมที่ไม่มีสติกำกับก็เป็นคนบ้า มีสติจึงไม่ไปวุ่นวายกับอบายมุข ฐานของการบำบัดพฤติกรรมทางความคิดคือ สติ

ดร.เอมี่ ภัทรศิริ วิรุตมวงศ์ นักจิตวิทยาคลินิก ซึ่งจบมาจากสหรัฐอเมริกา บรรยายเกี่ยวกับ CBT ว่า หัวใจของ CBT คือ #ความคิด #ความรู้สึก #พฤติกรรม ผู้ที่รู้สึกว่าเกี่ยวกับตนเองแย่ โลกใบนี้แย่ อนาคตของตนเองแย่ ลักษณะแบบนี้สามารถฆ่าตนเองได้ เทคนิคของ CBT จึงใช้วิธีการจดบันทึกที่มาจากความคิดจะทำให้เห็นตนเองมากขึ้น ให้คุยหรือสื่อสารกับตนเองด้วยการมีเมตตากับตนเอง และให้ใช้คำถามกับตนเอง เพราะมนุษย์ทุกคนล้วนมีบาดแผล จึงต้องใข้คำถาม เช่น ถ้สพรุ่งนี้ชีวิตมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นชีวิตเราจะเป็นอย่างไร? จึงเป็นการใช้ปาฏิหาริย์ ปรับความคิด ทำให้สิ่งสิ่งที่ตรงกันข้าม การให้ทางเลือก และการใช้อารมณ์ขัน

พระอาจารย์ปราโมทย์ ระบุว่า ในฐานะเป็นผู้ร่วมสัมมนาจึงเสนอมุมมองว่า การที่เป็นพระวิทยากรกระบวนการธรรมะโอดีมาหลายปี กิจกรรมที่ทำในการฝึกอบรมคือ CBT แต่กลุ่มเป้าหมายมุ่งเน้นสำหรับผู้ใหญ่ อย่าลืมว่า #มนุษย์ทุกคนล้วนมีบาดแผลอันเจ็บปวด เราจะเข้าไปบำบัดเยียวยาอย่างไร จะใช้เครื่องมือหรือกิจกรรมอย่างไรจึงจะเหมาะสม เพราะ #สภาวะจิตหนึ่งมนุษย์ทุกคนสามารถฆ่าตนเองและผู้อื่นได้ การจะเราจะไปบำบัดจึงต้อง #สร้างพื้นที่แห่งความปลอดภัยและไว้วางใจ ก่อนจึงนำเครื่องมือลงไปใช้ในการบำบัด

“เราจะเห็นตัวอย่างในอดีตของฮิตเลอร์เป็นบุคคลที่ผ่านความเจ็บปวดแต่ไม่ได้รับการบำบัดหรือเยียวยา จึงทำให้คนยิวหลายล้านคนต้องจบชีวิตลง เพราะเพียงแค่หนึ่งคนใหญ่ที่คิดผิดอาจนำมาซึ่งการเสียชีวิตของคนนับล้าน คานธีเคยกล่าวว่า #ยาพิษแม้เพียงหนึ่งหยดทำให้น้ำนมทั้งเหยือกเป็นพิษได้ ดังนั้น โจทย์ที่ท้าทายของนิสิตมหาบัณฑิตจิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว ครุศาสตร์ มหาจุฬา โดยมีพระปลัดสรวิชญ์ อภิปญฺโญ ผศ.ดร. ในฐานะผอ.หลักสูตร พธ.ม. จิตวิทยาการศึกษา จะต้องสามารถให้นิสิต #ออกแบบกิจกรรมเพื่อบำบัดหรือเยียวยาพฤติกรรมเชิงพุทธบูรณาการเพื่อตอบโจทย์สังคม เป็นงานวิจัยที่รับใช้สังคมด้วยการบูรณาการศาสตร์สมัยใหม่และพระพุทธศาสนาเป็นพุทธบูรณาการ” พระอาจารย์ปราโมทย์ กล่าว

Leave a Reply