กระทรวงวัฒนธรรม ออกแนวทางปฏิบัติ 5 ข้อ ประเพณีสงกรานต์ ในช่วงโควิด 19

กระทรวงวัฒนธรรม ออกแนวปฏิบัติ 5 ข้อ ประเพณีสงกรานต์ในช่วงโควิด 19 ระบาด งดการรดน้ำญาติผู้ใหญ่ แสดงความกตัญญูในครอบครัว ด้วยการกราบไหว้และขอพร แต่ต้องเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร

******************

      เมื่อวานนี้ (7 เม.ย. 63)  นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า เนื่องจากปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มีการขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้น ประกอบกับข้อมูล จากกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พบว่าผู้สูงอายุมีความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19ได้ง่ายและเริ่มมีแนวโน้มการติดเชื้อของบุคคลในครอบครัวเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลประเพณีสงกรานต์

      ดังนั้นกระทรวงวัฒนธรรม จึงปรับปรุงแก้ไขแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณี พิธีทางศาสนา และพิธีการต่างๆ ที่ได้ประกาศก่อนหน้า โดยเห็นสมควรยกเลิกข้อ 2.3.5 เทศกาลประเพณีสงกรานต์ ตามประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณี พิธีทางศาสนา และพิธีการต่างๆ กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับวันที่ 1 เม.ย. 2563 โดยให้ใช้แนวทางปฏิบัติที่มีการปรับปรุงฉบับใหม่ ดังนี้

      1.งดเว้นการจัดงานสงกรานต์ในทุกระดับ

      2. งดเว้นการเดินทางกลับภูมิลำเนา

      3. งดเว้นการรดน้ำญาติผู้ใหญ่ทุกกรณี

      4. งดการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันของคนหมู่มาก หรือเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโดยเด็ดขาด

      5. เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ให้ปฏิบัติ ดังนี้

      5.1 สรงน้ำพระพุทธรูปที่บ้าน

      5.2 การแสดงความกตัญญูและขอพรต่อพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ที่อาศัยอยู่บ้านเดียวกัน ให้แสดงออกด้วยวิธีการกราบไหว้และขอพร โดยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล -1-2 เมตร และปฎิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ สมาชิกในครอบครัวทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย

     5.3 คนที่อยู่ห่างไกลบ้านให้แสดงความกตัญญูและขอพรต่อพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ โดยผ่านช่องทางโทรศัพท์หรือสื่อออนไลน์

       ทั้งนี้ ประกาศฉบับดังกล่าวของกระทรวงวัฒนธรรม มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในช่วงเดือนเมษายนเป็นช่วงเทศกาลประเพณีสงกรานต์ และแม้ว่าจะมีการประกาศเลื่อนวันหยุดสงกรานต์และงดเว้นการจัดงานสงกรานต์ในทุกระดับแล้ว ก็อยากขอให้ทุกคนปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงวัฒนธรรมและประกาศของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด

Leave a Reply